Onkologi

Gruppen tillkom genom arbetet med den Nationella Cancerstrategin, som är under framtagning av Socialdepartmentet. Denna utredning inkluderar bilagor från olika bransch- och intresseorganisationer. Tillsammans har gruppen skrivit en rapport som bilaga till denna utredning. Gruppens rapport fokuserar på den medicintekniska industrins betydelse inom området onkologi. Den medicintekniska industrin spelar en stor roll inom onkologins hela behandlingskedja från tidig detektering med in-vitro diagnostik och screening, diagnostisering, behandling med strålterapi och kirurgi, samt uppföljning med hjälpmedel för att stärka patientens livskvalitet.

Målsättningen med denna grupp är att stärka den medicintekniska industrins intressen och påverka implementeringen av den rapport över nationell cancerstrategi, som presenteras i januari 2009. Gruppen vill även verka som samtalspartner för politiker och andra organisationer för att öka förståelsen för den nytta som den medicintekniska industrin bidrar med inom behandling av cancer. Gruppen skiljer sig även från andra sektorer inom medicinteknik i och med att den fokuserar på ett sjukvårdsområde. Den nationella cancerstrategin berör ett flertal områden som exempelvis hälsoekonomi, IT, hjälpmedel, kirurgi, etc. Allt samlas under onkologi och här är gruppen en stark samtalspartner för frågeställningar som berör cancer.

Gruppen är vilande, för frågor är ni välkomna att kontakta Mia Engman Hyrén