Nyhet

Covid in Europe - Experiences from two Medtech Organisations

I samband med #MedtechWeek lanserar vi ett specialavsnitt av Medtechpodden där Anna Lefevre Skjöldbrand tillsammans med Tanja Valentin från MedTech Europe gör en utblick i Europa med fokus på Covid-19.

Digitalt självtest för astmapatienter får Athenapriset

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska institutet i Stockholm.

Glöms hjälpmedel och rehabilitering bort under pandemin?

I det här avsnittet pratar Anna Lefevre Skjöldebrand med Ulrika Olsson, till vardags på Arjo AB men också ordförande i Swedish Medtechs hjälpmedelsgrupp, om hur tillgången till hjälpmedel och rehabiitering ser ut i dessa tider.

Ortopedin och patienten i skuggan av pandemin

Anna Lefevre Skjöldebrand bjuder i senaste Medtechpodden in Gunilla Eriksson, vd för Link Sweden AB och ordförande i Swedish Medtechs ortopedigrupp, för ett samtal om hur ortopedin drabbas under pandemin.

Fokus Hjälpmedel Göteborg skjuts framåt

Fokus Hjälpmedel som planerades att hållas i Göteborg 27-28 januari 2021, skjuts framåt på grund av corona.

Remissvar: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Här kan du läsa Swedish Medtechs remissvar gällande betänkande SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Debatt: "Låt de trösklar som filats ned under covid-19 förbli sänkta"

Med life science-strategin och den kommande forskningspolitiska propositionen har regeringen alla möjligheter att förenkla för hälso- och sjukvården, näringslivet och akademin att arbeta tillsammans, skriver Swedish Medtech, LIF och SwedenBIO.

Remissvar: Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Ta del av Swedish Medtechs remissvar till betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst.

Remissvar gällande hälso- och sjukvård inom det civila försvaret

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar till Socialdepartementet gällande betänkande SOU 2020:23, Hälso- och sjukvård inom det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning

Horisontspaning ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt

Swedish Medtech bistår TLV i deras horisontspaningsuppdrag som syftar till att förutse vilka medicintekniska produkter som är på väg in på marknaden.

Basala hygienrutiner

Inför återstarten av vården vill vi påminna om vikten av att känna till och följa basala hygienrutiner. Se gärna filmen från Vårdhygien Stockholm.

Skyddsprodukter och omställning i spåren av covid-19

Nytt avsnitt av Medtechpodden. Anna Lefevre Skjöldebrand pratar med Anna Brodowsky från Essity om deras erfarenhet av att ställa om produktionen mitt under rådande kris.

Stärkt samverkan för utveckling av vården

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Life Science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.

Ersättning för digital vård inom nationella taxan

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att man har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter.

Utbudsplatsen - en databas med lösningar för att stötta under coronapandemin

Med anledning av den pågående coronakrisen lanserar vi Utbudsplatsen, en unik databas som samlar digitala lösningar och medicintekniska hjälpmedel för att kommunal vård, omsorg och socialtjänst snabbt ska kunna söka och få kännedom om vad som finns på marknaden idag.

Intertek nytt anmält organ för MDR

Vi välkomnar Intertek som första svenskt anmält organ för den nya medicintekniska förordningen. Nu finns totalt 14 stycken.

digitalvardochomsorg.se stöttar kommuner i arbetet med covid-19

Nu lanseras webbplatsen digitalvardochomsorg.se för samordning och inspiration kring digitala verktyg för kommunal vård, omsorg och socialtjänst i coronapandemin.

Life-Science-strategin och medicinteknikens roll i spåren av covid-19

Nytt avsnitt ute! Anna Lefevre Skjöldebrand har bjudit in Sveriges Life Science-samordnare Jenni Nordborg till ett samtal om Life-Science-strategin och medicinteknikens roll i spåren av covid-19

Athenapriset 2020 - dags att nominera modiga, strategiska och innovativa forskare

Nu är det dags att föreslå din kandidat till Athenapriset, Sveriges största pris för forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Även Athenapriset påverkas av coronaviruset och covid 19-pandemin i år.

Den medicintekniska förordningen skjuts fram ett år

UPPDATERAD: Nu är det beslutat, övergången till den nya medicintekniska förordningen (MDR) skjuts fram ett år. Nytt datum blir 26 maj 2021.

Anpassningar till EUs förordningar om medicinteknik - vårt remissvar

I remissen lyfter vi bland annat frågan om tillgång på resurser hos myndigheterna, önskan om finanisering av tillsyn genom anslag och inte avgiftshöjning samt faran vi ser med återanvänding av engångsprodukter.

Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår

I ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan uttrycker Swedish Medtech oro för de problem forskningsintensiva små företag inom medtechbranschen möter i spåren av covid-19

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.

Projekt finansierade av Vinnova

Innovationsmyndigheten Vinnova meddelar att de arbetar med att bedöma ansökningar enligt sina normala rutiner och processer. Men de är även lyhörda för behoven hos dem som driver projekt med finansiering från Vinnova.

Möjlighet att registrera sig som extra resurs i Region Stockholm

I samband med coronavirusets spridning i Stockholmsregionen har Region Stockholm fått förfrågningar från privatpersoner som vill bidra med sina kompetenser. Nu finns möjlighet att fylla i en intressanmälan.

Ändringar i EU:s exportrestriktioner för medicinsk skyddsutrustning

EU har beslutat att göra undantag från exportrestriktionerna av medicinsk skyddsutrustning för ett antal länder utanför EU-kretsen, skriver Kommerskollegium på sin hemsida.

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Uppdraget är att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19

Upphandlingskonferensen ställs in

Organisationskommittén för Upphandlingskonferensen 2020 gick i slutet av förra veckan ut med meddelandet att man ställer in årets Upphandlingskonferens.

Debatt: Viktig forskning inom akutsjukvård stoppas i Sverige

Flera företrädare inom medicin och forskning, däribland Swedish Medtech, skriver på Dagens Samhälle Debatt om att Sverige inte kan inte delta i viktig medicinsk forskning kring livshotande akuta sjukdomar på grund av brister i lagstiftningen.

Nytt avsnitt av Medtechpodden

Medtechpodden fortsätter att prata om den nya medicintekniska förordningen. Anna Lefevre Skjöldebrand har bjudit in regelverksexperten Peter Löwendahl för att diskutera vad man som medicintekniskt företag måste tänka på inför övergången från det gamla regelverket (MDD) till det nya (MDR).

Coronaviruset och tillgången till medicinteknik i Sverige

Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand intervjuas i Sveriges Radio Ekot om spridningen Coronaviruset och om det kan komma få konsekvenser för den svenska vården på sikt.

Kraftigt ökade kostnader för kliniska prövningar

I en artikel i Dagens Medicin varnar man för en enorm kostnadsökning kopplad till kliniska prövningar i samband med det nya regelverket. Detta har även vi på Swedish Medtech flaggat för i ett remissvar till Socialdepartementet.

Rapport från Nationella cancerstrategin 10 år

Swedish Medtech hade förmånen att delta i två paneler under uppmärksammandet av nationella cancestrategin 10 år i början av februari.

Rätt krav på CE-märkning i upphandling

Vi har mottagit frågor om vilka krav man kan ställa i samband med upphandling av medicintekniska produkter efter maj 2020, när MDR ska tillämpas.

Swedish Medtech deltar i regeringens nya samverkansgrupp kring Hälsa och Life Science

Regeringen har idag presenterat de samverkansgrupper som knyts till regeringens fyra strategiska samverkansprogram - Näringslivets digitala strukturomvandlingsprogram, Hälsa och life science, näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025.

Årets första avsnitt av Medtechpodden

I årets första avsnitt samtalar Anna Lefevre Skjöldebrand med Kristina Lockner, ordförande för RFOP, om hur vården påverkas av den nya medicintekniska förordningen.

Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

Socialdepartementet har skickat ut en promemoria innehållande förslag för att anpassa svensk rätt till de två EU-förordningarna på det medicintekniska området - MDR och IVDR

Nominera till Medtech4Health Innovation Award 2020

Har ni implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet? Skapar det förbättring för patienterna, förbättrade arbetsmetoder eller liknande? Missa inte möjligheten att nominera till Medtech4Health Innovation Award 2020.

Samverkan stärker vårdens utveckling

Nya samverkansregler mellan hälso- och sjukvården och industrin har tecknats. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2020

Regeringen har presenterat den nationella life science-strategin

Ministrarna Baylan, Hallengren och Ernkrans den 12 november gemensamt in till en pressträff för att presentera den nationella life science-strategin, som tagits fram av regeringen genom nationella samordnaren Jenni Nordborg.

Medtechpodden pratar värdebaserad vård

Lyssna till Hans Winberg, generalsekreterare för Leading Health Care och Anna Lefevre Skjöldebrand när de pratar värdebaserad vård i årets sista Medtechpodden – julspecial.

Medicinteknik i en föränderlig värld

I slutet av november bjöd Swedish Medtech in till årets höstmöte. Tema för dagen var ”Medicinteknik i en föränderlig värld”. Hur påverkas vi som bransch när vår omvärld rör på sig?

"Vi välkomnar diskussionen om upphandlingsstrategi"

Swedish Medtech skriver på Dagens Medicin debatt om vikten av att utforma en upphandlingsstrategi för den enskilda upphandlingen.

SKL byter namn till SKR

SKL har ändrat namn till Sveriges Kommuner och Regioner, med förkortningen SKR.

Sofia Medin till SKL

Vid årsskiftet slutar Sofia Medin på Swedish Medtech och börjar en ny tjänst som koordinator för det medicintekniska rådet på SKL.

En dag om infektionsprevention före, under och efter operation

Välbesökt seminariedag om hur vi tillsammans minskar vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. Bakom arrangemanget stod Swedish Medtech, Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhus.

Athenapriset till forskning som hjälper för tidigt födda barn att andas

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand.

EUDAMED lanseras i maj 2022

EU-kommissionen har beslutat att flytta fram lanseringen av EUDAMED från mars 2020 till maj 2022

Medicintekniken och kampen mot mördarbakterierna

Nytt avsnitt av Medtechpodden. Anna Lefevre Skjöldebrand träffar infektionspreventionsgruppens ordförande Karin Hasselström för att prata medicinteknik, vårdrelaterade infektion och vikten av prevention.

Swedish Medtechs inspel till forsknings- och innovationspropositionen

Vi har nu lämnat in vårt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition, som är planerad att komma hösten 2020.

Regeringen stärker första linjens digitala vård

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man vill utveckla och modernisera första linjens digitala vård. Besökare på 1177 Vårdguiden ska bland annat kunna beskriva sina symtom digitalt och lotsas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Swedish Medtech välkomnar två nya medarbetare

Vi har glädjen att hälsa två nya medarbetare välkomna till Swedish Medtech. Sedan mitten av oktober arbetar Ia Magnusson och Magdalena Marklund på Swedish Medtechs kontor.

Dagens Medicin debatt: "Sjukvårdens tillgång till medicinteknik äventyras''

Idag skriver Swedish Medtech tillsammans med Sveriges läkarförbund på Dagens Medicin debatt om vår oro att varken EU eller Sverige är redo för övergången till den nya medicintekniska förordningen i maj 2020.

Den goda affären

Medtechpodden fortsätter på temat upphandling. Denna gång med fokus på den goda affären. Hur lätt är den att göra?

Företag behöver förbereda sig för en avtalslös Brexit

På grund av osäkerheten om utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, uppmanar nu EU-Kommissionen alla företag att förbereda sig för en avtalslös Brexit.

Innovationskraft - en kraftsamling för innovation i Hälso- och sjukvård

Läs Lena Svendsens senaste blogginlägg om Innovationsmotorer. Nu senast om Uppsalas innovationsmotorprojekt och deras initiativ Innovationskraft.

Medicinteknik och upphandling

Nu är verksamheten i full gång efter sommaren och så även Medtechpodden. Denna gång pratar vi om upphandling och medicinteknik.

DN-debatt: "Regeringen måste genast lagstifta om en ny biobankslag"

Företrädare för Biobank Sverige, däribland Swedish Medtech, skriver på DN-debatt om behovet av en modernare biobankslag.

Branschen orolig för genomförande och beredskap inför det nya regelverket

Representanter för Europas medicintekniska företag skriver i ett öppet brev till EU kommissionen samt hälso- och näringsministrar runt om i Europa om oron kring genomförandet av förordningen om medicintekniska produkter.

Kommunikatör sökes för medicinteknik

Är du kommunikatör med samhällsintresse som söker en ny utmaning? Medtech4Health söker en kommunikatör som även kommer att arbeta med oss på Swedish Medtech.

Medtechpoddens Medtech Week Special

Nu finns två avsnitt ute av Medtechpoddens Medtech Week Special. Här kan du lyssna på avsnitten "One Year to New Reguation" och "Medtech in Sweden"

Vill du bli vår nya kollega?

Just nu söker Swedish Medtech en jurist till vårt kansli i centrala Stockholm. Är du samhällsintresserad med erfarenhet från arbete i kommun, region, myndighet eller intresseorganisation?

Medicinteknik och samverkansreglerna

Nu finns ett nytt avsnitt ute av Medtechpodden. I det här avsnittet samtalar Anna Lefevre Skjöldebrand med Julia Öhman och Jan Heidebrandt om hur vård och företag får samverka.

Jubileumskonferens med extra glans

Den 16 maj firade Swedish Medtech 50 år som branschorganisation. Dagen bjöd på ett spännande program och flera överraskningar. Stort tack till alla som var med och firade!

rPAP, vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2019

Ett stort grattis till rPAP som stod som vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2019 vid Swedish Medtechs årsmöteskonferens den 16 maj

Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar

Ta del av Swedish Medtechs remissvar för Slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar.

Medicinteknik, vården och vikten av att samverka

Nytt avsnitt av Medtechpodden. Lyssna till när Anna Lefevre Skjöldebrand och Sofia Medin pratar om medicinteknik, vården och samverkan.

Innovationsmotorer: Evidensgenerering i samverkan

Följ arbetet inom Innovationsmotorerna på deras blogg. Läs Malin Hollmarks inlägg om Co-creationprojektet, evidensgenerering i samverkan.

Nominera till Athenapriset 2019

Står du bakom Sveriges bästa kliniska forskning? Då är det kanske du som är nästa års vinnare av Athenapriset - Sveriges största pris inom klinisk forskning.

Nytt avsnitt av Medtechpodden

I det här avsnittet lyssnar vi till när Anna Lefevre Skjöldebrand och Malin Hollmark pratar om vad medicinteknik är och vem är innovatören?

Swedish Medtech positiv till samverkansmodell för medicinteknik

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att rekommendera regionerna att ansluta sig till en samverkansmodell för medicinteknik

Sveapriset efterlyser de smarta idéerna för eHälsa

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Har du någon lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre?

Nytt avsnitt av Medtechpodden ute

Nu lanserar vi ett nytt avsnitt av Medtechpodden. Denna gång får ni lyssna till när vår vd Anna Lefevre Skjöldebrand samtalar med Lena Svendsen om Innovationsmotorerna.

Anmälan till Granskningsnämnden lämnat utan åtgärd

En anmälan om överträdelse av Swedish Medtechs affärskod har inkommit och behandlats i Swedish Medtechs egenåtgärdssystem. Swedish Medtechs styrelse har efter granskningsnämndens rekommendation valt att lämna ärendet utan åtgärd.

Remissvar rörande långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Här hittar du Swedish Medtechs remissvar rörande "SOU 2018:36 Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser".

Remissvar rörande förslag till enklare upphandlingsregler

Ta del av Swedish Medtechs remissvar gällande "SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål".

Premiär för Medtechpodden

Nu lanserar vi pilotavsnittet av Medtechpodden. I år fyller Swedish Medtech 50 år som branschorganisation och det firar vi med en jubileumspodcast.

Nu skärper EU kraven för incidentrapporteringen för medicintekniska produkter

Det nya incidentrapporteringsformuläret innebär en gemensam terminologi och ett EU-gemensamt kodsystem för incidentrapportering för medicintekniska produkter inom hela EU, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.