Stor satsning på digitalisering av vården

Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.

- Vi välkomnar Vinnovas och regeringens satsning! Projektet har som mål att skapa gemensamma strukturer som förbättrar informationsflödet inom vården. Vi vill att relevant information om en patient ska finnas tillgänglig oavsett var i vårdkedjan man befinner sig. Allt med syftet att erbjuda patienten bästa möjliga vård och höja patientsäkerheten, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för branschorganisationen Swedish Medtech och ordförande i MedTech4Health, som äger och driver projektet.

Vården och omsorgen står idag inför ett paradigmskifte. Sverige får en allt äldre befolkning samtidigt som den snabba tekniska utvecklingen gör att landets invånare ställer allt högre krav på vårdens tillgänglighet och informationsförsörjning. Utmaningen är att de digitala plattformar som finns tillgängliga i vården idag ser olika ut och är byggda för enskilda regioner, landsting och kommuner. Det skapar en flora av unika system som många gånger inte kan prata med varandra. En patient borde alltid kunna förvänta sig att läkaren har tillgång till all relevant information vid vårdmötet, så som exempelvis provresultat, röntgenutlåtanden eller journalanteckningar från andra vårdenheter, men så är det inte idag.

- Behovet av korrekt information vid rätt tillfälle är både stort och viktigt. Satsningen är därför en viktig pusselbit i vårt arbete med framtidens vård och den historiska investering vi nu gör på moderna IT-stöd, säger Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd i Stockholm och ordförande för 3R-samarbetet, en av parterna i projektet.

Regeringsuppdraget som projektet finansieras genom, ”Uppdrag att genomföra insatser avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg”, ska arbeta för att skapa förutsättningar för effektivare arbetsprocesser för vårdpersonalen, säkrare patientflöden och förbättrade möjligheter att leda och följa upp verksamheten samt ökad delaktighet för patienterna.
I projektet sitter bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, branschorganisationen Swedish Medtech med representanter för medtechföretagen, eHälsomyndigheten, 3R (Stockholms läns landsting, Västra götalandsregionen, Region Skåne) samt SUSSA – landstingen (Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge).

- För första gången har vi nu samlat alla relevanta aktörer, vilket skapar unika möjligheter att nå resultat, säger Anna Lefevre Skjöldebrand.

Projektet, som blivit beviljat 10,8 miljoner, drar igång omgående, delredovisas i maj 2016 och ska slutredovisas sommaren 2017.

Fotnot

3R – består av Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.
Sussa – består av Västerbottens läns landsting, landstingen Västernorrland, Örebro läns landsting, landstinget Sörmland och landstinget Blekinge.

Dessa två sammanslutningar utgör en unik samverkan mellan grupper av landsting som ska kravställa och upphandla en ny informationsmiljö för vården.

För mer information kontakta

Anna Lefevre Skjöldebrand, MedTech4Health/Swedish Medtech, als (at) swedishmedtech.se, 076-538 46 06

Reidar Gårdebäck, programdirektör, MedTech4Health, reidar.gardeback (at) medtech4health.se, 070-294 92 96

Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig, Swedish Medtech, meh (at) swedishmedtech.se, 076-538 46 05

Rasmus Jonlund, pressansvarig Daniel Forslund, rasmus.jonlund (at) politik.sll.se, 070-737 41 83

Besök även...


Vinnovas hemsida

Strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.