Västerbotten som Innovationsmotor

Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, i det nationella projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser. Syftet med satsningen är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården, och att förbättra samverkan, för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter. 

Projektet Innovationsmotorer, som initierats av Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health, vill utveckla Hälso- och sjukvården i Sverige, då vi idag riskerar att tappa mark inom sektorn - både vårdgivare och näringsliv.

”För att kunna stimulera till löpande utvecklingsarbete i vården är det viktigt att systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. De med bäst kunskap om vårdens problem och utmaningar är vården själva, men lika väl som att ta tillvara utvecklingskraften i vården, ska utvecklingskraften hos andra parter, såsom forskare hos företag och akademi, tillgängliggöras vården och patienterna”, skriver Anna Lefevre Skjöldebrand, vd för Swedish Medtech.

Västerbotten som Innovationsmotor
Det nationella projektet fokuseras främst på landsting med universitetssjukhus, som redan har visat på möjligheter och har förutsättningar för att vara Innovationsmotorer. Västerbottens läns landsting blir den första Innovationsmotorn, under 2017. Övriga intressenter kan inkludera professionsföreträdare, företag, myndigheter, patientföreträdare, universitet och högskolor samt politiska företrädare.

De deltagande landstingen kommer att driva ett antal delprojekt inom ramen för satsningen. Arbetet som görs ska vara verksamhetsnära och fokusera på insatser som är relevanta för vårdpersonalen och patienter. Det handlar främst om nya och innovativa metoder, arbetssätt och processer. Delprojekten finansieras av Innovationsmotorer med 50%.

I Västerbotten blir etableringen av Innovationskliniker det första delprojektet som VLL gör som Innovationsmotor.

Det långsiktiga målet för det nationella projektet Innovationsmotorer är att identifiera och utveckla en rad goda exempel som sedan kan utgöra idéspridare till andra landsting och regioner.

Kontaktperson projektet Innovationsmotorer – stöd för förbättrade vårdprocesser

Projektledare: Lena Svendsen, Swedish Medtech, lena.svendsen (at) swedishmedtech.se

Kontaktpersoner projekt Innovationskliniker

Projektägare: Västerbottens läns landsting, Örjan Norberg, enhetschef Innovations- och forskningsanslag, samt VD för VLL Innovation.
orjan.norberg (at) vll.se

Projektledare: Jenny Eklund, innovationsledare VLL Innovation.
jenny.eklund (at) ocpartners.se

Läs mer om Innovationsmotorer här

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.