Effektiv samverkan och tydlighet– vägen framåt när vi inför ny medicinteknik

I går arrangerades ”Medicintekniska metoder i svensk vård och omsorg – vägen framåt!”. En dag som fokuserade på samverkan för effektivt införande av medicinteknik i den svenska hälso- och sjukvården. 

Konferensdagen, som arrangerades av SBU, TLV, SKL, LfU, Vinnova och Swedish Medtech, diskuterade hur nya behandlingsmetoder på ett effektivare sätt kan komma vård och omsorg till del.

Dagen samlade drygt hundra deltagare med bred representation från myndigheter, vård- och patientorganisationer, landsting och regioner och företag. En god grund för ett konstruktivt samtal.

Dagen tog avstamp i hur introduktion av medicinteknik fungerar idag, både ur ett myndighets- och ett företagsperspektiv. Därefter fördes diskussionen vidare mot hur vi i framtiden kan och bör fatta beslut om införande av medicinteknik med fokus på bland annat framtidens struktur för kunskapsstyrning och prioritering utifrån etiska perspektiv.

Arrangörerna hälsar välkommen

Dagen inleddes av moderator Helena Blomqvist som tillsammans med representanter för samtliga arrangörsorganisationer hälsade alla välkomna. I panelen fanns Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU, Sofia Wallström, generaldirektör, TLV, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech, Mari Forslund, chef för sektionen Kvalitet och uppföljning, avd Vård och Omsorg, SKL och Jenni Nordborg, avdelningschef Hälsa, Vinnova. Samtliga organisationer betonade vikten av samverkan i sina anföranden. Att vi har en lång tradition av god samverkan, men behöver öka tempot. Vi ska inte samverka för samverkans skull utan för att hitta bra lösningar. Och här ansågs medicintekniken vara ett bra område för att provtrycka hur vår samverkan kan fungera väl. Hur vi tillsammans kan formulera gemensamma mål med tydligt definierade roller.

Agneta Karlsson 300x200

Statssekreterare Agneta Karlsson var inbjuden att tala om hur regeringen möter framtidens behov för en bättre hälsa och vård. Hon lyfte bl.a. vikten av dialog mellan sektorns alla aktörer, tillgänglighet av resurser, vikten av innovation samt arbetet med att synliggöra Sverige utomlands.

Sofie Alverlind SKL 300x200

Sofie Alverlind från SKL pratade om den genomförda inventeringen av landsting och regioners behov vid införandet av ny medicinteknik.

Stina Jorstig Region Örebro län 300x200

Stina Jorstig pratade om hur man arbetar praktiskt med införandet av ny medicinteknik i Region Örebro län.

Louise Olsson Region Örebro län

Louise Olsson, också från Region Örebro län, presenterade deras HTA-process för att sammanställa kunskapsläget åt regionen.

Anna Lefevre Skjöldebrand  300x200

Passet efter lunch inleddes av Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand som presenterade hur företagens verklighet ser ut. Hon berättade vad en CE-märkning innebär, speciellt vad gäller risk-/nytta-analys innan CE-märkning. Hon lyfte även behovet av utvärderingsmodeller som är anpassade till medicinteknik.  

Paneldiskussion Boston Scientific, Zenicor och Airsonett 300x200

Presentationen följdes av ett samtal mellan Fredrik Werner, Airsonett, Mats Palerius, Zenicor och Martin Bergius, Boston Scientific om deras erfarenheter. Bland annat lyftes problematiken som uppstår när en medicinteknisk produkt ska jämföras med ett läkemedel. Man lyfte även att företag som arbetat med att ta fram efterfrågad evidens inte ser att köpmönster påverkas av det från svensk hälso- och sjukvård.

Marie Lawrence SKL 300x200

Marie Lawrence pratade om hur SKL arbetar med att ta fram en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för alla landsting och regioner. Målet med arbetet är att tillgängliggöra bästa möjliga kunskap, när den behövs och för den som behöver den.

Emelie Heintz SBU 300x200

Emelie Heintz berättade hur SBU arbetar med hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik.

Malin Blixt TLV 300x200

Malin Blixt från TLV presenterade hur hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik kan skapa bättre grund för prioriteringsbeslut.

Marika Greberg VR 300x200

Marika Greberg berättade om Vetenskapsrådets nationella satsning ”Kliniska studier Sverige”.

Sofia Tranaeus SBU 300x200

Sofia Tranæus från SBU pratade om hur man kan utveckla utvärderingsmetodiken av medicintekniska metoder i hälso- och sjukvården. Hon betonade vikten av att ha med patienternas och behandlarnas perspektiv i forskningen.

Lars Sandman, Linköpings uni 300x200

Sist ut i programmet var Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, ledamot i rådet för nya terapier, NT-rådet. Han knöt ihop dagen med att lyfta fram etiken och hur man värderar nya behandlingar utifrån ett etiskt perspektiv.

Helena Blomqvist och Anna Lefevre Skjöldebrand 300x200

Dagen avslutades av moderator Helena Blomqvist som tillsammans med Swedish Medtechs Anna Lefevre Skjöldebrand tackade alla talare och deltagare för en mycket inspirerande dag!

För frågor
Vill ni veta mer om konferensen, vänligen kontakta
Sofia Medin, sofia.medin (at) swedishmedtech.se
eller Malin Hollmark, malin.hollmark (at) swedishmedtech.selogo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.