Överträdelse Samverkansavtalet samt Swedish Medtechs affärskod

Ett företag har fällts för överträdelse av Samverkansavtalet

En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet rörande ConvaTec AB har inkommit och lett till åtgärd mot företaget. Anmälan avser en inbjudan i vilken ConvaTec bjudit in till ett seminarium och utlovat arvode för utebliven arbetstid till deltagarna i seminariet. Av inbjudan, som enligt anmälaren satt upphängd på en vårdmottagnings anslagstavla, framgår att seminariet är ett fristående möte som inte förpliktigar till deltagande vid fler möten.

Enligt ConvaTec rörde det sig om upprättande av advisory boards. Av den aktuella inbjudan framgår inte att det handlar om ett advisory board. Enligt inbjudan rör det sig istället om ett seminarium som inte förpliktigar till deltagande vid fler möten. Det framgår inte heller tydligt av inbjudan vilka medarbetare inom hälso-och sjukvården seminariet riktar sig till.

Det är enligt Granskningsnämndens bedömning inte förenligt med Samverkansreglerna att rikta en inbjudan till advisory board till en bredare grupp vårdmedarbetare, att inte ha skriftligt godkännande på plats innan vårdmedarbetarens deltagande i advisory board eller att för deltagande i seminarium utlova arvode för utebliven arbetstid. Granskningsnämnden konstaterade därmed att en överträdelse har begåtts. ConvaTec har av styrelsen i Swedish Medtech tilldelats en varning.

Ett företag har fällts för överträdelse av Samverkansavtalet och överträdelse av Swedish Medtechs affärskod

En anmälan om överträdelse av Samverkansavtalet rörande Coloplast AB har inkommit och lett till åtgärd mot företaget. Anmälan gäller ett konsultavtal om deltagande i advisory board som Coloplast ingått med en stomiterapeut. Enligt en konkurrensklausul förbinder sig terapeuten att under avtalsperioden samt under en period av 1 år därefter inte delta i andra advisory boards inom området. Granskningsnämndens bedömning är att konkurrensklausuler av det aktuella slaget hindrar en öppen konkurrens, motverkar en hög integritet i relationer mellan vården och industrin och riskerar att skada branschens goda anseende. Inom hälso- och sjukvården sker ett fortlöpande kunskapsutbyte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och medicinteknikföretagen. Båda parter – liksom patienterna – har nytta av denna samverkan, som är avgörande för utvecklingen av nya kunskapsmetoder och spridningen av ny kunskap i sjukvården. Villkor som kan medföra att integritet och oberoende ifrågasätts kan inte godtas.

Enligt konsultavtalet skulle stomiterapeuten erhålla ett konsultarvode på 4700 SEK per möte men möteslängden angavs inte i avtalet. Det är inte i strid mot Samverkansavtalet att utge arvode för medverkan i advisory board, dock måste ersättningen stå i relation till nedlagd tid. Avsaknad av information om mötets längd i avtalet bryter, enligt Granskningsnämnden mot både transparens - och dokumentationsprincipen i Samverkansavtalet. Enligt Granskningsnämndens bedömning kan ersättningen, om den avser kompensation för en dags arbete, strida mot både Swedish Medtechs affärskod samt mot proportionalitetsprincipen i Samverkansavtalet.

Sammanfattningsvis konstaterade Granskningsnämnden att konsultavtalet upprättats i strid mot Swedish Medtechs affärskod och Samverkansavtalet. Coloplast har av styrelsen i Swedish Medtech tilldelats en varning.

De båda avgörandena finns att läsa i sin helhet här.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.