Remissvar rörande finansiering, subvention och prissättning

Regeringen beslutade den 17 november 2016 att tillkalla en särskild
utredare (dir. 2016:95) med uppgift att göra en översyn av nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, ett område som har varit föremål för flera utredningar de senaste 20 åren.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2018.

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar avseende betänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt.

Här kan du ta del av Swedish Medtechs remissvar

Ta del av delbetänkandet på regeringens hemsida

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.