Anmälan till Granskningsnämnden lämnat utan åtgärd

En anmälan om överträdelse av Swedish Medtechs affärskod har inkommit och behandlats i Swedish Medtechs egenåtgärdssystem. Swedish Medtechs styrelse har efter granskningsnämndens rekommendation valt att lämna ärendet utan åtgärd.

Två medlemsföretag (X och Y) lämnade anbud i en upphandling. I tilldelningsbeslut meddelades att Upphandlande myndighet avsåg att teckna avtal med medlem X. X tilldelades kontraktet för produkten. Efter att tilldelningsbeslut meddelats ansökte anbudsgivaren Y om överprövning av upphandlingen till Förvaltningsrätten. Medlem X har därpå anmält företag Y till Swedish Medtechs Granskningsnämnd, då man menat att Y i samband med bevisföringen i överprovningsprocessen agerat i strid med Swedish Medtechs affärskod.

Enligt granskningsnämndens bedömning står det inte i strid med Swedish Medtechs affärskod att föra en saklig talan i en överprövningsprocess där en leverantör begär att en domstol ska ingripa avseende en upphandlande myndighets tilldelning av ett kontrakt. Det innebär att man har rätt att föra fram den bevisning man anser relevant till styrkande av grunderna för sina yrkanden. Y har tillvaratagit sin rättighet som leverantör i en offentlig upphandling att överpröva och i överprövningsprocessen tillämpa rätten till fri bevisföring. Detta konstateras av Granskningsnämnden vara förenligt med principen om fri bevisprövning och affärskodens syfte att främja sunda affärer och en öppen konkurrens.

Avgörandet finns att läsa i sin helhet här >>


Bild: Pixabay

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.