Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar

Swedish Medtech har lämnat remissvar på ”Slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar”. I vårt svar har vi valt att fokusera på delar som särskilt berör förbrukningsartiklar, vilket är benämningen de medicintekniska produkter som ingår i Läkemedelsförmånen.

I korthet vill Swedish Medtech lyfta följande:  

•    Swedish Medtech avstyrker förslaget om att inordna det särskilda statsbidraget för läkemedel och förbrukningsartiklar i det generella statsbidraget. Swedish Medtech anser att staten och regionerna även fortsättningsvis ska dela på finansieringsansvaret.

•    Swedish Medtech delar utredningens analys att det finns behov av ett statligt finansiellt stöd till regioner med syfte att stärka förutsättningarna att använda nya, effektiva läkemedel och förbrukningsartiklar. Swedish Medtech stöder förslaget men efterfrågar mer analys för att utforma stödet på mer optimalt sätt. Stödet bör även stimulera till införande av nya, effektiva och innovativa medicintekniska produkter oavsett om de finns i förmånen eller inte.

•    Swedish Medtech stöder förslaget att förbrukningsartiklar ska undantas mervärdesskatt på motsvarande sätt som för läkemedel.

•    Swedish Medtech stöder förslaget att förbrukningsartiklar ska fortsätta ingå i den statligt reglerade läkemedelsförmånen.

•    Swedish Medtech stöder utredningens förslag att TLV:s uppdrag inom medicinteknik ska bli permanent.

•    Swedish Medtech delar inte utredningens förslag att en ny lag om läkemedelsråd ska gälla även för medicintekniska produkter som förslaget nu är utformat.

•    Swedish Medtech välkomnar förslaget att TLV ska få utökade möjligheter att sammanställa data från andra myndigheter för en förbättrad uppföljning. Även ett utökat anslag till behandlingsforskning styrks förutsatt att detta även ska inkludera förbrukningsartiklar.

Generellt stöder Swedish Medtech flera av förslagen som rör förbrukningsartiklar. Däremot bygger flera av förslagen enbart på en analys av hur det ser ut för läkemedelsområdet. Detta medför att vissa av förslagen som även rör förbrukningsartiklar inte kommer leda till det utredaren eftersträvar att åstadkomma. I andra fall är förslagen mer generiska och gäller både för läkemedel och förbrukningsartiklar. För läsaren är dock detta otydligt eftersom utredaren ej har kommenterat detta.

Vidare håller Swedish Medtech med om att frågor som rör tolkning av vetenskaplig evidens eller tillgång till nya effektiva läkemedelsbehandlingar inte bör kräva lokal anpassning i regionerna. Om kunskapsunderlag, inte bara för läkemedel utan även för medicinteknik, ska utvecklas, spridas och samordnas nationellt i en större utsträckning krävs extra resurser för detta då det finns många förbrukningsartiklar på marknaden och många tillkommer årligen.

Ladda ner och läs hela vårt remissvar här>>

Här finns utredningen att läsa >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.