Remissvar utredningen: Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige

Swedish Medtech har lämnat remissvar till betänkande SOU 2019:21 Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige.

Swedish Medtech välkomnar utredningen och delar synen på att samordning av investeringsfrämjande initiativ bör utvecklas utifrån näringslivets behov. Utredningens förslag kommenteras utifrån den medicintekniska branschens storlek, närvaro och potential för expansion i Sverige.

Här följer en kortare sammanfattning av våra synpunkter, baserade på förslagen listade i utredningens sammanfattning.

1. Tydlig målformulering, ansvarsfördelning och samverkan mellan aktörer
- Vad gäller ”förstärkt arbete med långsiktigt strategiskt viktiga investeringar för Sverige” anser vi att befintliga företag är viktiga aktörer, vilket inte framgår tillräckligt tydligt i förslagen.

2. Vi anser det som positivt att en nationell samordnare (investeringssamordnare) tillsätts samt att investeringsfrämjande blir en del av den fortsatta exportstrategin för att därmed bättre koordinera export- och investeringsfrämjande insatser. Vi anser även att en eventuell investeringssamordnare bör ha tät kontakt med den medicintekniska branschen, något som inte framgår uttryckligen i förslaget.

3. I förslaget att omstrukturera Team Sweden Invest saknar vi en struktur för deltagande från företag eller branschföreträdare.

4. Vad gäller identifieringen av ”ett lämpligt urval av ledande internationella företag” bör en koppling göras till befintliga företag på den svenska marknaden.

7. Vi anser att ett samlat system med en ansvarig aktör för både rapportering av investeringshinder och för lösningar till hinder bör gälla såväl utländska direktinvesteringar i Sverige som expansion av befintliga företag (både svenska och utländska).

8. En skrivning gällande investeringsfrämjande bör införlivas i Vinnovas regleringsbrev.

9. Vi tycker det är positivt att Business Sweden får i uppdrag att årligen sammanställa en rapport med data inhämtad från utländska företags investeringsprocesser och konkreta exempel på hinder för utländska investeringar i landet. Många gånger är det samma hinder som möter svenska företag. Även här ser vi att kontakten med företag och branschorganisationer är avgörande för rapportens relevans.

10. Svenska institutets uppdrag att marknadsföra Sverige i utlandet gentemot målgruppen internationell kompetens och talang bör genomföras i nära samverkan med företag och branschföreträdare.

Ladda ner och läs hela vårt remissvar här >>


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.