Remissvar: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar gällande betänkande SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. 

Sammanfattningsvis lyfter vi följande:

•    Swedish Medtech ställer sig positiva till förslaget om ett nytt uppföljningsuppdrag till Vårdanalys, men vill framhålla att dialogen med relevanta företag och företrädare för den medicintekniska branschen bör utvecklas som en del av uppföljning och analys av statliga satsningar.

•    Vi vill i anslutning till den föreslagna myndighetsgemensamma arbetsgruppen som föreslås betona vikten av en nära dialog medan denna grupp och den samverkansgrupp för hälsa och life science finns knuten till det strategiska samverkansprogrammet för hälsa och life science.

•    Vad gäller gemensam strategisk myndighetsstyrning anser Swedish Medtech att en ökad dialog mellan Regeringskansliet och myndigheterna ofta kan vara fördelaktig, men vill samtidigt betona att en sådan inte får komma till stånd på bekostnad av transparensen i styrningen av hälso- och sjukvården. Dialogen kan inte ersätta rapporter, utan bör användas i syfte att fördjupa förståelsen. Det är även viktigt att alla de aktörer som har uppdrag på området ingår i dialogen.

•    Swedish Medtech ställer sig positiva till en förstärkt analyskapacitet inom Regeringskansliet, men anser att en sådan kapacitet bör knytas till både Socialdepartementet och Life science-kontoret istället för enbart till Socialdepartementet.

•    Vi tillstyrker förslaget om att förtydliga läkemedelskommittéernas uppdrag, men menar att det förslag som tidigare har lagts av Kunskapsstödsutredningen i SOU 2017:48 om att ersätta läkemedelskommittéerna med vårdkommittéer är ett effektivare sätt att uppnå det eftersträvade resultat. Vi finner - till skillnad från utredningen - inte något stöd för att förutsättningarna för implementering av kunskap om andra behandlingsmetoder än läkemedelsbehandling skulle ha förbättrats i de beskrivningar som regionerna har lämnat. I beskrivningen av den täta kopplingen mellan läkemedelskommittéer och Rådet för nya terapier (NT-rådet) saknas också diskussion om länk till det nyinrättade medicintekniska produktrådet (MTP-rådet).

Utredningen menar att en rationell läkemedelsanvändning i praktiken bara kan uppnås om rekommendationer om läkemedelsbehandling utformas med ett helhetsperspektiv där både läkemedel och andra behandlingsformer beaktas. Detta instämmer Swedish Medtech i, och vi vill därför betona att en utvidgning mot det uppdrag som vårdkommittéerna föreslogs få är angelägen om läkemedelskommittéerna inte ersätts.

Här kan du läsa hela vårt remissvar >>

Här kan du ta del av själva utredningen >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.