Remissvar gällande hälso- och sjukvård inom det civila försvaret

Swedish Medtech har lämnat in ett remissvar till Socialdepartementet gällande betänkande SOU 2020:23, Hälso- och sjukvård inom det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning 

Sammanfattningsvis lyfter vi fram följande

•    Swedish Medtech delar utredningens bedömning att ett tydligt och sammanhängande system för totalförsvarsplanering bör fastställas av regeringen. Det behöver dock förtydligas på vilket sätt och under vilka premisser privata aktörers deltagande i planeringsarbetet ska ske.

•    Swedish Medtech anser att kontinuitetshantering som metod i större utsträckning bör användas av regioner och kommuner. Vad gäller exempelvis försörjning av verksamhetskritiska medicintekniska produkter kan en sådan kontinuitetshantering bidra till att säkra leveranser, förutsatt att arbetet har skett tillsammans med leverantörerna av de aktuella produkterna.

•    Swedish Medtech instämmer i utredningens bedömning att krisberedskapsarbetet inte får prioriteras ner till följd av att det råder oklarhet om finansieringen. Risk- och sårbarhetsanalyser måste dock göras i samverkan med bland annat den medicintekniska branschen då regioner och kommuner behöver leverantörernas input för att kunna identifiera och korrekt värdera risker inom försörjningen av medicintekniska produkter.

•    Swedish Medtech ser det som fullständigt avgörande att hälso- och sjukvården nyttjar de möjligheter som medicintekniken erbjuder för att minimera de undanträngningseffekter (vårdskuld) som uppstår i ett läge där hälso- och sjukvården måste prioritera vård som inte kan anstå – som vid krig och fredstida kriser.

•    Swedish Medtech delar utredningens bedömning att det finns vinster med att på nationell nivå samordna vissa strategiska försörjningsrelaterade frågor. Vi vill dock påpeka vikten av att den aktör som eventuellt utses att ha övergripande ansvar är en aktör som besitter rätt kompetens och erfarenhet på området.    

•    Swedish Medtech delar utredningens bedömning att det behöver klargöras vad det ansvar som åvilar sjukvårdshuvudmännen konkret innebär vad gäller lagerhållning i syfte att kunna bedriva god vård i ett normalläge. I dagsläget uppfattar sjukvårdshuvudmännen innebörden av detta ansvar på olika sätt vilket medför att brister med svåra konsekvenser i vissa situationer kan uppstå trots att varken krig eller kris föreligger.

•    Swedish Medtech anser att det förslag om system för lagerhållning av medicintekniska produkter som utredningen skissartat redogör för i vissa delar behöver utformas annorlunda än motsvarigheten för läkemedel. Detta då läkemedel och medicintekniska produkter skiljer sig åt i flera viktiga avseenden. Medicintekniska produkter består ofta av flera komponenter som måste vara kompatibla med annan utrustning, vilket gör att de i ganska liten utsträckning är utbytbara. Lagerhållning av medicinteknik för beredskapssyften måste utöver kompatibilitet även ta hänsyn till snabb teknisk utveckling, varierande steriltider och utbildning av personal.

Här kan du läsa hela remissvaret >>

Läs mer om betänkandet på regeringens hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.