Remissvar: Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Ta del av Swedish Medtechs remissvar gällande betänkande SOU 2020:14, Framtidens teknik i omsorgens tjänst. 

Sammanfattningsvis lyfter vi fram följande: 

· Swedish Medtech ställer sig positiva till förslagen om förändringar i patientlagen och i socialtjänstlagen som syftar till att klargöra under vilka förutsättningar insatser kan ges till personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga.

· Swedish Medtech tillstyrker förslaget om sekretessbrytande bestämmelse mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten vid upprättande och uppföljning av samordnad individuell plan (SIP). Det är viktigt att sekretesslagstiftningen inte i onödan lägger hinder i vägen för utvecklingen mot en mer personcentrerad vård och en ökad samordning huvudmännen emellan.

· Swedish Medtech ställer sig även positiva till förslaget om förstärkt informationssäkerhet inom socialtjänsten. Det finns idag ett stort utbud av systemlösningar på marknaden vilka lever upp till de krav som ställs på personuppgiftshantering enligt patientdatalagen, och vilka därmed även skulle tillgodose socialtjänstens behov vid en skärpning av kraven på informationssäkerhet. Det finns stora vinster att göra genom att utnyttja den innovationskraft och konkurrens som finns på marknaden istället för att exempelvis bygga egna system.

· Utredningen föreslår att rekommendationer från Bredbandsforum ska följas. Dessa är tekniskt inriktade på att åstadkomma en infrastruktur upp till motsvarande ”transport”- eller ”nätverk”-nivån. Swedish Medtech vill framhålla att Bredbandsforums rekommendationer bör kompletteras med de standarder berörda i t.ex. StandIN, som finns högre upp i kommunikationslagren.

· Swedish Medtech ställer sig positiva till att DIGG ges i uppdrag att ansvara för utveckling, förvaltning och samordning av en gemensam digital infrastruktur som även kommuner kan använda. Myndigheten behöver ges ökade resurser, ett tydligare uppdrag att samverka med kommuner samt föreskriftsrätt inom sitt ansvarsområde. Rätt resurser för en långsiktig och väl fungerande förvaltning är nödvändiga för att säkerställa att Sverige inte fastnar i

nationella lösningar och hamnar utanför den internationella utvecklingen. På längre sikt innebär en sådan utveckling en risk för att vi inte fullt ut nyttjar den potential som samhällets digitalisering medför.

· Swedish Medtech anser att det finns goda argument för att inrätta ett Nationellt centrum för äldreomsorgen i enlighet med utredningens förslag. Ett sådant centrum skulle kunna utveckla kvalitetsparametrar för verksamheter (oavsett driftsform) samt för upphandlare. Vidare bör centret stödja kommunerna med kunskap kring de standarder (IHE och Continua) som ska vara obligatoriska att följa för att kommunmarknaden ska kunna attrahera företagens utvecklingskraft.

· Swedish Medtech avstyrker utredningens förslag om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att se över den definition av välfärdsteknik som förekommer i dess termbank. Vi menar att begreppet ”välfärdsteknik” inte tillför någon klarhet avseende vilken teknik som omfattas, utan riskerar tvärtom att skapa begreppsförvirring. Vidare utgår begreppet inte ifrån personen utan ifrån tekniken. Begreppet bör därför utmönstras ur Socialstyrelsens termbank.

· Swedish Medtech avstyrker utredningens förslag att regeringen bör inrätta ett nytt strategiskt innovationsprogram som förenar teknik, medicin, vård och omsorg. En långsiktig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning behövs, men i modifierad form. Ett nytt Strategiskt Innovationsprogram är inte lämpligt för att åstadkomma det önskade resultatet. Uppdraget kan med fördel utföras inom befintliga Strategiska Innovationsprogram. Exempelvis har Medtech4Health ett större strategiskt projekt, “Innovationsmotorer”, som syftar till att skapa en kulturförändring vad gäller upptag av innovativ medicinteknik. Ett framtida uppdrag till Vinnova skulle kunna operationaliseras av Medtech4Health i samråd med övriga relevanta Strategiska Innovationsprogram och genomföras på liknande sätt som “Innovationsmotorer”, men med fokus kommuner och involvera innovativ teknik, medicin, vård och omsorg i perspektivet av den förändrade demografin. Särskilda medel behöver tillföras och riktas mot området.

· Swedish Medtech saknar en konsekvensanalys kring hur företag andra än vårdutförare påverkas av utredningens förslag. De företag som levererar den teknik som utredningen kretsar kring nämns över huvud taget inte i konsekvensanalysen, trots att förslagen uppenbarligen påverkar dem. 

Här kan du ta del av vårt remissvar i sin helhet >>

Läs mer om utredningen på regeringens hemsida >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.