Remissvar: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Här kan du läsa Swedish Medtechs remissvar gällande betänkande SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Sammanfattningsvis lyfter vi följande:

•    Våra medlemsföretag ser att avsaknaden av styrsystem, ersättningssystem och uppföljningssystem för att följa upp hälso- och sjukvårdsystemet i sin helhet i många fall utgör ett hinder för utveckling och innovation. Det saknas i dagsläget incitament för att ta investeringskostnader i en del av systemet om vinsten enbart blir synlig i en annan del av det. Fragmentisering och silostruktur inom vården förhindrar en förflyttning i riktning mot en god och nära vård, bromsar innovation och suboptimerar användningen av skattemedel.

•    Swedish Medtech ställer sig positiva till förslagen i betänkandet som syftar till ökat användande av individuella planer, och att dessa även ska innehålla förebyggande och rehabiliterande insatser. Detta då vi ser att den individuella planen kan öka patientens delaktighet och stärka patientens roll.

•    Vi vill i anslutning till frågan om informationsdelning särskilt betona vikten av interoperabilitet och standardisering. Krav bör ställas på att internationella standarder följs, samt på interoperabilitet. Vi vill i sammanhanget lyfta fram arbetet som gjorts på området i exempelvis StandIN-projekten.

•    Swedish Medtech finner utredningens förslag om att införa ett s.k. ”patientkontrakt” olämpligt. Begreppet ”kontrakt” är olyckligt att använda för något som i praktiken är en sammanställning av befintlig information och dokumentation. Detta eftersom det ligger långt ifrån den allmänt vedertagna innebörden och användningen av begreppet, och det riskerar därmed att ge patienter en felaktig uppfattning om vad det är och vad de kan förvänta sig.

•    Vi instämmer inte i utredningens bedömning att Inera AB bör få uppdraget att utveckla en nationell lösning för det s.k. ”patientkontraktet”, och inte heller att Inera AB ska få den finansiering de har beräknat krävs för uppdraget förutsatt att deras egen tekniska plattform - tjänsteplattformen - används. Vi anser att marknadens innovationskraft och erfarenhet istället bör tillvaratas, och att skattemedel bör användas optimalt genom att konkurrensen på marknaden nyttjas. Offentligt ägda och skattefinansierade företag bör inte på detta sätt gynnas om de är verksamma i branscher som ligger utanför kommunernas och regionernas kärnverksamhet, och det finns en väl fungerande marknad som kan tillgodose behovet.

Här kan du läsa hela Swedish Medtechs remissvar >> 

Här kan ni läsa delbetänkandet >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.