Beslut om återanvändning av medicintekniska engångsprodukter är ett hot mot patientsäkerheten

Pressmeddelande 2021-01-19

En hjärtkateter tillverkad för att användas på en patient vid ett tillfälle kan snart vara godkänd att användas flera gånger, på flera olika patienter - om regeringen lyssnar till Socialstyrelsens nya rapport. Man låter kortsiktiga ekonomiska argument få företräde framför patienters liv och hälsa.

Steriltekniska föreningen, Riksföreningen för operationssjukvård (RFop), Swedish Medtech och MEDEA ser med stor oro på slutsatsen man presenterar i den utredning som Socialstyrelsen genomfört på uppdrag av Socialdepartementet. Där anger man att återanvändning av medicintekniska engångsprodukter kan ske utan risk för patienternas liv och hälsa. Produkter så som pacemakers, biopsitänger och nålar för att ta olika typer av vävnadsprover samt slangset till respiratorer kan komma att återanvändas, då Socialstyrelsen förordar att Sverige ska lagstifta om att tillåta återanvändning av engångsprodukter.

Vi, som företrädare för relevanta vårdprofessioner, experter inom regelverk och kvalitetssystem samt tillverkare av medicintekniska produkter publicerar nu en egen rapport för att ge en mer heltäckande bild över de risker, kostnader och etiska dilemman man skulle ställas inför om det blev lagligt att återanvända engångsprodukter.  Vi ser att dessa frågor förvånansvärt nog inte belysts tillräckligt i Socialstyrelsens rapport.

Den viktigaste anledningen till att Sverige, som de flesta andra europeiska länder, måste förbjuda återanvändning av engångsprodukter är patientsäkerheten. I vår rapport beskriver vi varför en sådan återanvändning är direkt olämplig och hur det kan leda till risk för skada, infektion, sjukdom och sämre utfall av behandlingen på grund av brister i produkter som används. En engångsprodukt är designad för att användas en gång. Den är tillverkad av material som gör den optimal att använda en gång. Den är inte gjord för att rengöras, steriliseras igen och därefter användas på ännu en patient. Det finns produkter som är framtagna för att klara allt detta – men då är de inte engångsprodukter.

En annan lika viktig aspekt som saknas i rapporten är de etiska frågeställningar återanvändningen innebär för vården. Hur avgörs vem som får en ny produkt och vem som får en återanvänd? Vem får den sedan när den återanvänds för femte, sjunde eller tionde gången? Det är svåra etiska beslut som sjukvårdspersonalen kommer att ställas inför och som vi menar behöver analyseras noga.

Det främsta argumentet som förs fram i Socialstyrelsens rapport är att återanvändning skulle innebära en ekonomisk besparing för vården. Ett argument vi starkt ifrågasätter. De ekonomiska kostnader som är förknippade med återanvändning redovisas väldigt bristfälligt. Att en sjuksköterska får stå och diska en engångsprodukt istället för att ta hand om en patient anses till exempel inte vara en kostnad. Att sjukhusvården av en patient som drabbas av en vårdrelaterad infektion kostar minst 11 000 kr per dygn finns inte heller med i den ekonomiska kalkylen.

Man låter den förmodade ekonomiska besparingen gå före patientens liv och hälsa. Vi vänder på perspektivet och ställer frågan har vi verkligen råd att återanvända engångsprodukter? Vi ser att denna fråga inte kan besvaras med något annat än ett nej. Vi har inte råd, vare sig ekonomiskt eller moraliskt.    

Ladda ner rapporten >>

Om avsändarna till rapporten

Steriltekniska föreningen är en branschförening för alla som jobbar eller har anknytning till Sterilteknisk verksamhet. Föreningens ändamål är bland annat att driva kvalitets- och utbildningsfrågor inom föreningens intresseområden samt genomföra årliga studiedagar med föreläsningar och diskussioner med syfte att stärka kompetensen.

Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige och samlar närmare 200 medlemsföretag, däribland tillverkare av medicintekniska engångsprodukter.

Riksföreningen för operationssjukvård (RFop) är en professionell sammanslutning av legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom eller som har anknytning till den perioperativa omvårdnaden och en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Föreningens främsta mål och uppgift är att bevaka och gagna operationssjuksköterskornas gemensamma utbildnings- och yrkesintressen samt att främja utvecklingen av den perioperativa omvårdnaden

MEDEA är en nationell branschorganisation för medicintekniska konsulter. MEDEA hanterar breda frågor inom hela den regulatoriska värdekedjan, från utveckling och immateriella rättigheter till produktion och marknad.  

Presskontakter  

Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig,
Swedish Medtech
meh (at) swedishmedtech.se, 076-538 46 05

Cecilia Söderberg, ordförande,
Steriltekniska föreningen
cecilia.soderberg (at) steriltekniska.se

Kristina Lockner, ordförande,
Riksföreningen för operationssjukvård (RFop)
rfop (at) rfop.se

Kristina Hallström, ordförande MEDEA
kristina.hallstrom (at) careofsweden.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.