Remissvar gällande återanvändning av engångsprodukter

Swedish Medtech har lämnat in ett yttrande rörande Socialstyrelsens rapport att godkänna återanvändning av medicintekniska engångsprodukter i Sverige.

Sammanfattningsvis lyfter vi följande i vårt svar:

• Swedish Medtech avstyrker förslaget i Socialstyrelsens rapport att godkänna återanvändning av medicintekniska engångsprodukter i Sverige.

• Swedish Medtech invänder mot Socialstyrelsens slutsats att det finns förutsättningar för att på ett patientsäkert sätt reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige. Slutsatsen har inte, som rapporten hävdar, stöd i vetenskapen.

• De uppgifter om besparingar för sjukvården som Socialstyrelsens rapport anger bygger på oriktig information. Den ekonomiska besparing som anges är väsentligt mindre än den i rapporten angivna.

• Swedish Medtech är kritisk till att man ser krisberedskap som en anledning till att tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. Vi ser att det är viktigt att skilja på ordinarie verksamhet och verksamheten i en krissituation.

•  Att välja att lagstifta om att godkänna återanvändning av medicintekniska engångsprodukter är en mycket märklig omväg om det resultat man eftersträvar är att man ska få tillgång till produkter som kan återanvändas. Det enda rimliga är att man i samband med upphandlingar, eller andra samverkansprojekt för vård- och produktutveckling, tydligt anger att man önskar upphandla produkter som är godkända för återanvändning.

• Socialstyrelsens rapport är behäftad med metodfel och dessutom har informationsinhämtningen präglats av systematisk ensidighet. Rapporten saknar ett tydligt patientperspektiv samt en analys kring de etiska frågor som vårdpersonal kan ställas inför. Swedish Medtech anser därför att Socialstyrelsens rapport inte kan användas som beslutsunderlag i frågan om godkännande av återanvändning av medicintekniska engångsprodukter i Sverige.
 
Ta del av vårt remissvar i sin helhet >>

I vårt remissvar hänvisar vi till två rapporter:

Återanvändning av medicintekniska engångsprodukter - ett hot mot patientsäkerheten >>

Metodgenomgång Socialstyrelsens rapport "Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige", mars 2021 >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.