En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Swedish Medtech har lämnat ett remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Fi2020/05179
"En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar"

I vårt remissvar lyfter vi bland annat följande:

  • Swedish Medtech vill inledningsvis lyfta fram vikten av en snabb och effektiv överprövning för att på ett ändamålsenligt sätt använda skattemedel och minska de negativa konsekvenserna för inblandade parter samtidigt som rättssäkerheten bibehålls.

  • Vi vill också lyfta fram vikten av dialog genom upphandlingens alla faser, inte minst i förberedelsefasen, men också under fristen för inlämnande av anbud i form av frågor och svar. Vår erfarenhet är att dialogen starkt kan bidra till att minska antalet ansökningar om överprövning och därmed även belastningen på domstolarna och handläggningstiden i dessa, samtidigt som dialogen är grundläggande för att skapa Den Goda Affären.

  • Gällande frågor och svar vill vi närmare lyfta möjligheten till muntlig dialog som komplement till den skriftliga dialogen under anbudstiden. Kommunikation i skrift leder lätt till skiljaktigheter i tolkning. I vissa situationer kan det därmed vara lämpligare att kommunicera muntligen, med syftet att anbudsgivaren kan förklara sin ståndpunkt till hjälp för den upphandlande myndigheten att förstå frågans innebörd. Inga svar ges på enskilda frågor till enskilda anbudsgivare utan svaren tillkännages alla skriftligen i det publika upphandlingssystemet.

  • I enlighet med vad vi anfört i tidigare remissvar anser vi dock att den absolut effektivaste åtgärden för att effektivisera överprövningarna och korta handläggningstiderna vore att inrätta specialdomstolar för upphandlingsmål. Ett inrättande av specialdomstolar skulle sannolikt även medföra en mer enhetlig och förutsebar rättstillämpning än idag.


Här kan ni ta del av remissvaret i sin helhet >>

Här finns andra remissvar från Swedish Medtech >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.