Mellansveriges stomipatienter offras när Femklöverns regioner jagar besparingar

Debatt: Runt 5.200 personer som lever med stomi i Uppsala, Örebro, Sörmland, Dalarna och Västmanland riskerar att drabbas negativt när Femklövern byter inköpsmodell för stomiprodukter.

Att leva med stomi skapar många gånger svåra livssituationer för de personer det berör och därför är det viktigt att få känna sig trygg med de stomihjälpmedel man använder.

Man har dock goda möjligheter att få samma livskvalitet som andra. Men för att uppnå det krävs en bred tillgång till hjälpmedel som utprovas för att passa den enskilde individens kropp och förutsättningar. Det är anledningen till att dessa hjälpmedel hanteras nationellt i förmånssystemet, från vilken behörig vårdpersonal kan förskriva för patientens räkning.

Swedish Medtechs stomigrupp tillsammans med ett flertal stomiterapeuter skriver i en debattartikel i Nerikes Allehanda om den stora oro vi ser när allt fler regioner väljer att blunda för den stomiopererades livskvalitet och frångå detta förmånssystem. Vi ställer oss frågande till hur Femklövern motiverar ett beslut som ger försämrade livsvillkor för en redan utsatt patientgrupp och om detta verkligen leder till ekonomiska besparingar.

De erfarenheterna vi ser från andra regioner som valt att byta förmånssystemet mot upphandling är att det i dessa regioner lett till:

Försämrad livskvalitet för patienterna när produktutbudet inte längre kan anpassas efter behov.

- Ökad arbetsbelastning för vårdpersonalen när de involveras i resurskrävande upphandlingar, tid som ska gå till patientmöten.

- Ökade kostnader för vården genom ett markant ökat antal vårdmöten, då vårdpersonal måste hantera oroliga patienter och komplikationer. 

Budskapet från oss specialistsjuksköterskor och stomiföretag är, överge inte ett väl fungerande system som syftar till att säkerställa god och jämlik vård! Vi uppmanar i debattartikeln därför Femklövern att ompröva sitt beslut. 

Läs hela debattartikeln "Stomipatienterna offras när Femklövern jagar besparingar"

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.