Är det förenligt med Samverkansavtalet att åka med kunder och besöka vår fabrik?

Får vi stå för samtliga kostnader i samband med besöket?


När det gäller fabriksbesök är grundinställningen att det skall ses som information av vetenskaplig/terapiinriktad karaktär eller produktinformation och besöket skall följa reglerna för respektive sammankomst. I dessa fall kan inte ett företag stå för resa och logi, kostnaderna måste betalas av kundens arbetsgivare. Inbjudan skall skickas till verksamhetschefen eller någon person som denne utsett. 

Ett fabriksbesök kan eventuellt klassas som servicebesök om det handlar om en inbjudan till kund som har tillgång till och använder era produkter. Vidare krävs att träning och handhavande av era produkter är den helt dominerande sysselsättningen och att det föreligger speciella förutsättningar i övrigt som gör ett fabriksbesök motiverat. Sådana förutsättningar kan till exempel vara tung utrustning eller speciell simulatorverksamhet som inte lätt kan flyttas. Huvudregeln är dock att serviceinformation bör ges till en grupp medarbetare på mottagarnas arbetsplats under arbetstid. 

För att ett företag skall kunna stå för samtliga relevanta kostnader i enlighet med de grundläggande principerna i samverkansreglerna måste det vara fråga om serviceinformation och det skall alltså finnas en tungt vägande anledning till att denna inte äger rum på mottagarnas arbetsplats.

Något annat som är viktigt att tänka på vid anordnande av fabriksbesök i samband med en aktuell upphandling är att ett omotiverat fabriksbesök skulle kunna diskvalificera er från deltagande i upphandlingen.

Detta är en del av Swedish Medtechs service Fråga juristen. Svaret på denna fråga är skriven av Julia Öhman och är aktuell oktober 2016. Texten har tidigare publicerats i Medtech Magazine nr 2 2016.