Är det under en pågående upphandling tillåtet för sjukvården att förbjuda alla kontakter mellan vårdpersonal och företag?

Inför en upphandling är det viktigt med en god dialog mellan upphandlande myndighet, hälso- och sjukvården och leverantörerna. I en så kallad marknadsundersökning söker vården få information inom det aktuella produktområdet för att få bättre förståelse för marknadens förmåga och kapacitet. Med den inhämtade kunskapen ökar förutsättningarna att möta vårdens behov med marknadens möjligheter. Det är dock av yttersta vikt att upphandlande myndighet behandlar leverantörer likvärdigt och icke-diskriminerande samt att hela upphandlingsprocessen genomförs på ett öppet sätt. Detta i enlighet med de principer som finns i lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Möjligheten till dialog förändras i samma stund som förfrågningsunderlaget publiceras och blir offentligt. Då är det inte längre lämpligt att diskutera upphandlingens innehåll, såvida det inte görs i enlighet med upphandlingslagstiftningens principer. Detta är för att ingen leverantör ska förfördelas eller kunna påverka den upphandlande myndigheten i sin utvärdering av anbuden. 

Ofta har leverantörer, som är anbudsgivare i en pågående upphandling, produkter på gällande avtal med landstinget. Leverantören får besöka vården för att lämna information om dessa, även under en pågående upphandling. En grundförutsättning för en säker vård är att vårdpersonalen vet hur de ska hantera de produkter som de använder. Som leverantör av medicintekniska produkter har man dessutom en skyldighet att förse vården med information kring handhavande. I Samverkansreglerna kallas denna information för serviceinformation (se avsnitt 5.) och serviceinformation ska utgå från hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan.

Vissa landsting stänger, i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen, dörren för leverantörskontakter för att motverka ett en leverantör ges en konkurrensfördel framför en annan. Vården ska dock inte förhindra leverantörer från att stötta och utbilda vården i sin användning av de medicintekniska produkter som är i bruk i vården. Serviceinformation ska alltid kunna efterfrågas och erbjudas där behovet finns. I en kontakt om serviceinformation under en pågående upphandling kan det underlätta om leverantören kommunicerar att man är väl införstådd med förutsättningarna för samtalet och att enbart produkter som finns på avtal kommer att diskuteras.  

Detta är en del av Swedish Medtechs service Fråga juristen. Svaret är aktuellt oktober 2016. Texten har tidigare publicerats i Medtech Magazine nr 3 2014.