Covid-19

Medtechföretagen och covid-19: Swedish Medtechs erfarenheter 

Denna rapport beskriver effekterna av covid-19 för den svenska medicinteknikindustrin och dess kunder - från de första tecknen på leveransproblem i februari fram till augusti 2020. Nu försöker vi sakta gå tillbaka till ett slags normalläge, men utmaningarna är inte över. Säsongsinfluensan i kombination med covid-19, masstestning och -vaccinering kan komma att innebära brist på produkter och resurser under höst och vinter. Vi ser också en grupp covid-19-patienter med olika behov av behandling och rehabilitering samt en vårdskuld som växer sig allt större gentemot de patienter som inte fått eller sökt vård under pandemins första månader.

Februari 2020 – tidiga teckenPil petrol

Flera av Swedish Medtechs medlemmar varnar för produktions- och leveransutmaningar i Kina på grund av det nya coronaviruset. Detta gäller skyddsutrustning, men många ser även risk för brist på andra kritiska medicintekniska produkter.

Vi ser en ökad efterfrågan internationellt på medicinteknik. Samtidigt stängs många produktionsenheter ner i Kina. Anledningen är politiska beslut i landet och detta påverkar företag i hela världen. Effekten blir starten för den bristsituation som kommer att färga hela våren.  Nedstängningarna drabbar även logistikkedjor världen över.

Swedish Medtech går ut med en första enkät för att stämma av situationen för våra medlemmar. Det blir tydligt att Sverige varken har nödvändig inhemsk produktion av medicinteknik eller tillräckliga beredskapslager. 

Mars 2020 – pandemin når Sverige

Stängda fabriker och hamnar i både Asien och andra delar av världen leder till långa leveranstider. Även flygtrafiken påverkas. Många leverantörer saknar nödvändig information om Sveriges faktiska behov av skyddsutrustning och medicintekniska produkter. Oklarheter i ansvar och befogenheter mellan stat och regioner samt inom regioner leder till att de nödvändiga beställningarna inte görs snabbt nog. Resultatet blir att svensk vård och omsorg går miste om produkter.

Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för skyddsutrustning och covid-relaterad medicinteknik. I och med detta bryts de sedan länge upparbetade inköpsvägar mellan leverantörer och regioner. I jakten på produkter ser vi att nya kommunikationskanaler används, en av dem är funktionsbrevlådor för erbjudanden till vården och myndigheter. 

Det är många som vill hjälpa till men tyvärr blandas de seriösa företagens erbjudanden med mindre seriösa. Regionerna och myndigheter tvingas under våren lägga mycket resurser på att identifiera vilka erbjudanden som är seriösa. Förtydligandet i slutet av mars, att Socialstyrelsens uppdrag är ett komplement till befintliga regionala inköp är välkommet, men oklarheten har redan hunnit skapa problem.

Via intervjuer och enkäter riktade till våra medlemmar håller vi oss kontinuerligt uppdaterade om utvecklingen. Hela världen skriker efter samma produkter och vi får löpande rapporter om brutna leveranskedjor, exportförbud, gränskontroller inom EU, ökade produktionskostnader, resestopp med mera, som utmanar branschen. Samtidigt får vi alarmerande information från de företag som helt set

April 2020 - akut brist och omställningar

Flera regioner har ett mycket ansträngt läge på sina avdelningar där patienter med covid-19 behandlas. Efterfrågan på produkter till intensivvården är enormt hög över hela världen, och trots att många leverantörer ökat sin produktionskapacitet flera gånger om räcker det inte – efterfrågan är för stor och många leverantörer tvingas prioritera bland behoven.

Parallellt med Swedish Medtechs arbete pågår ett arbete på regerings- och myndighetsnivå att identifiera och stötta producenter inom andra branscher att ställa om sin tillverkning för att producera skyddsprodukter och medicintekniska produkter för att möta den akuta bristsituationen.

Samtidigt får vi nu rapporter om att de medicintekniska företag som ställt om eller flyttat hem sin tillverkning får väldigt få beställningar från svenska kunder, produkterna säljs till andra länder.  
Swedish Medtech fortsätter den täta dialogen med Regeringskansliet, myndigheter och SKR för att förmedla de behov och utmaningar som de medicintekniska företagen uppmärksammar. Vi ser de kraftsamlingar som görs på nationell och regional nivå, men tyvärr fungerar samordningen inte tillräckligt bra. Det är många oklarheter och situationen uppfattas i delar som kaotisk.

Parallellt med detta får vi ytterligare rapporter om att den del av branschen som inte levererar covid-relaterade produkter ser en kraftigt minskad efterfrågan, då vården prioriteras om och patienter uteblir i rädsla för smitta. Flera företag tvingas permittera personal. Många företag flaggar även för kraftigt ökade omkostnader på grund av pandemin.

Maj 2020 – 6-stegsprocessen och beredskapCitat 6stegsprocessen

I början av maj 2020 bjuder Swedish Medtech in till dialog med ett antal regioner inom Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU) och medlemsföretag för att gemensamt försöka finna lösningar på materialförsörjningen. Resultatet är en 6-stegsprocess för hur kommunikation kan möjliggöra leveranser av produkter som det råder stort behov av under coronapandemin.

Parallellt med arbetet med 6-stegsprocessen tar Swedish Medtech fram en skrivelse kring nödvändig beredskap för arbetet post-corona. Dokumentet lyfter särskilt värdet av dialog med leverantörer för att kunna säkerställa försörjningen av medicinteknik i den akuta fasen. Det belyser även hur medicintekniken kan användas för att på ett effektivt och patientsäkert sätt ta hand om den vårdskuld som byggts upp av nedprioriterade operationer och annan vård. Även vikten av att nyttja digitaliseringens potential poängteras. I synnerhet pekar dokumentet på vikten av att använda de innovativa verktyg som finns på marknaden för att möta de behov som uppstår. De lösningar som presenteras i dokumentet lyfts sedan i dialog med såväl SKR som Regeringskansliet.

Samverkansgruppen för Life Science tillsätter arbetsgrupper där Swedish Medtechs vd fungerar som champion för området krisberedskap och resiliens.

Pil petrolJuni 2020 – planering för vårdens uppstart

I juni börjar Swedish Medtech arbeta med utmaningarna inför återstarten av elektiv vård. Likt behovet av skyddsutrustning i pandemins initiala skede, ser flera leverantörer risken med bristsituationer när stora delar av världen samtidigt återupptar den vård som fått stå tillbaka på grund av pandemin. Det är fortfarande ett stort antal företag som inte får möjlighet att förse vård och omsorg med de produkter som är grunden för mycket av den planerade vården och rehabiliteringen.

Det finns en samsyn mellan regioner i LfU och leverantörer kring lösningen – att i god tid kommunicera vårdens behov för att säkerställa att både produkter och personal finns tillgängliga från leverantörernas sida. Resultatet blir en modifierad 6-stegsprocess som är tillämpbar när olika delar av vården ska öppnas upp. Swedish Medtech samlar även in prognoser från respektive region för när och i vilken omfattning som den elektiva kirurgin planeras återstarta. 

Hösten 2020 – vad ser vi framöver?

Det Swedish Medtech ser när vi tittar framåt är en vårdsituation där vi måste hantera en stor mängd patienter som fått vänta på den behandling de behöver för att må bättre och leva med så hög livskvalitet som möjligt. Sverige kommer med andra ord att ha en stor vårdskuld av uppskjutna operationer och andra ned-prioriterade behandlingar som behöver hanteras, samtidigt som hela samhället fortsatt lever med konsekvenserna av covid-19. Det innebär att vård och omsorg fortsatt kommer arbeta under press. Behovet av produkter skyddsutrustning och medicinteknik för minskad smittspridning, diagnostik och behandling kommer att vara stort. Riskgrupper behöver fortfarande skyddas och samhället behöver säkerställa en tillgänglig och väl fungerande vård.

Det som är uppenbart redan nu är att digitaliseringen har tagit enorma steg in i vård och omsorg och i den fortsatta processen måste de framsteg och lärdomar som gjorts värnas. Arbetet med att skapa den digifysiska vård Sverige behöver måste prioriteras.

Den medicintekniska industrin har kunskap, erfarenhet och lösningar som kan stödja vård och omsorg att möta de utmaningar man står inför, på ett patientsäkert och hållbart sätt. Låt oss arbeta tillsammans för patienternas och samhällets bästa.

Swedish Medtech, 2020-08-24
Skrivelser från Swedish Medtech rörande covid-19

  • Remissvar rörande restriktioner av medicinsk utrustning

Swedish Medtech har skickat in ett remissvar till Kommerskollegium rörande Tysklands och Frankrikes exportrestriktioner av medicinsk utrustning. Här kan ni ta del av vårt svar >>
Swedish Medtech har även skickat in ett remissvar till Kommerskollegium rörande Rumäniens förlängda restriktioner för medicinsk skyddsutrustning. Här kan ni ta del av vårt svar >>

  • Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår

Brev till statsrådet Ibrahim Baylan, 2020-04-07