Covid-19

Swedish Medtechs bevakning av covid-19

Vi har levt i skuggan av covid-19 sedan flera månader tillbaka och hela vårt samhälle har prövats hårt på sätt vi inte kunnat förutse. Det vi kan konstatera är att vi med största sannolikhet kommer att få leva med viruset och dess effekter under en lång tid framöver.

Swedish Medtech följer och bevakar utvecklingen kring den pågående pandemin i världen med särskilt fokus på hur den drabbar vård, omsorg, beställarorganisationer, patienter, anhöriga och våra medicintekniska företag.

När vi tittar på den medicintekniska branschen kan vi urskönja två större grupper. Den ena gruppen är de företag som har produkter som på ett eller annat sätt relaterar till diagnosticering, behandling eller rehabilitering av patienter som drabbats av viruset. Där är pressen fortsatt hög på att förse vård och omsorg med skyddsutrustning, antikroppstester, ventilatorer med mera. Många av de akuta utmaningar vi flaggat för tidigare, så som exportrestriktioner och leveranshinder, har i stort planat ut.

Den andra stora gruppen rör de företag som ser en kraftigt vikande försäljning. Anledningen där är främst att mycket annan vård har fått skjutas på framtiden. Det vi ser när vi tittar framåt är en vårdsituation där vi måste hantera en stor mängd patienter som fått vänta på den behandling de behöver för att må bättre och leva ett så gott liv som möjligt. Många pratar om en gigantisk vårdskuld i kölvattnet av pandemin.

Även om vi fortfarande är i en akut fas vad gäller covid-19 behöver vi blicka framåt för att se över hur vi på bästa sätt öppnar upp vården igen. Vi på Swedish Medtech arbetar nu intensivt med att kartlägga de behov som vi ser behöver mötas för att hantera återgången i vården. När ordinarie verksamhet börjar komma igång måste vården och dess beställarorganisationer säkerställa att produkter finns tillgängliga. Det kommer därför vara extra viktigt att i god tid föra en dialog med produktleverantörer. De behöver känna till tidsplanen för att på bästa sätt kunna säkerställa att relevant personal och relevanta produkter finns tillgänglig för vården i tid. Företag med korttidspermitterad personal måste få tid till omstart och deras underleverantörer måste hinna underrättas. Detta för att undvika ytterligare förseningar som i slutändan kan drabba patienterna.

Vi har formulerat en skrivelse där vi särskilt fokuserar på vilken beredskap som krävs ”post-corona” och vilka viktiga verktyg som den medicintekniska branschen kan bidra med. Ett område som varit avgörande för hur vi kunnat hantera krisen är användningen av de digitala verktygen. Rutiner och processer som tagit flera år att införa har i spåren av krisen införts från en dag till en annan. Ett sådant positivt exempel är att regeringen nu beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter.

Här kan ni ta del av vårt beredskapsdokument. Observera att det är ett levande dokument som vi uppdaterar vid behov.

Swedish Medtech har en löpande dialog med våra medlemmar, myndigheter och regeringskansliet med anledning av detta. Vi uppdaterar så snart vi har ny information.

Sidan uppdaterades 2020-05-28
Skrivelser från Swedish Medtech rörande covid-19

  • Remissvar rörande restriktioner av medicinsk utrustning

Swedish Medtech har skickat in ett remissvar till Kommerskollegium rörande Tysklands och Frankrikes exportrestriktioner av medicinsk utrustning. Här kan ni ta del av vårt svar >>

  • Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår

Brev till statsrådet Ibrahim Baylan, 2020-04-07