Frågor och svar

Frågor och svar kring Samverkansreglerna

Detta är första gången som samverkansreglerna för hälso‐ och sjukvården och de tre branscherna samlas i ett och samma regelverk. Även om parterna har lagt stor vikt vid att vara tydliga och strävat efter att förenkla för läsaren, finns det ibland utrymme för tolkningar, beroende på vem man är och vilket perspektiv man har.

Därför har parterna valt att gemensamt besvara ett antal frågor som inkommit efter att överenskommelsen om samverkansregler tecknades, genom upprättandet av ett dokument med Frågor och Svar. Dessa följer den logiska ordningen i samverkansreglerna.

Frågor och Svar är ett levande dokument som kommer att uppdateras när parterna finner det lämpligt.