Innovationsmotorer

Sjukvården som en motor för utveckling av en innovativ vård 
- med patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor 

En viktig förutsättning för innovationskraft inom medicinteknikområdet historiskt har varit en högkvalitativ sjukvård och forskning som samverkar med näringslivet för att introducera nya teknologier. Undersökningar gjorda av bl.a. Statistiska centralbyrån (SCB) visar dock att vårdens samarbete med externa aktörer är betydligt mindre vanligt än med interna aktörer. Av SCB:s undersökning framgår även att de verksamheter som samarbetar med externa aktörer är mer framgångsrika i sitt innovationsarbete än de som inte gör det.

För att stimulera till löpande utvecklingsarbete i vården är det viktigt att systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. Utan detta riskerar Sverige tappa mark både vad gäller utveckling i vård och i näringsliv. De med bäst kunskap om vårdens problem och utmaningar är vården själva men lika väl som att ta tillvara utvecklingskraften i vården, ska utvecklingskraften hos andra parter, såsom forskare hos företag och akademi, tillgängliggöras vården och patienterna.

Syfte
Syftet med projekt är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården samt att förbättra samverkan för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Resultat
För att ge önskade långsiktiga effekter ska projektet uppnå följande resultat:
1) Ökad vilja att samverka nationellt mellan sjukvård, patienter, universitet och högskolor samt företag
2) Ökad kännedom hos personal och företag om formerna för väl fungerande samverkan och samarbete mellan vård och företag


och på längre sikt:
3) Bidra till ökade investeringar i forskning och utveckling av företag i Sverige
4) Bidra till ökat upptag av innovationer i svensk sjukvård

Målgrupp och deltagande parter
Projektet fokuseras främst på ett antal landsting med universitetssjukhus. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera landsting som känner starkt engagemang för projektet och som snabbt kan komma igång med konkret arbete. Övriga intressenter kan inkludera professionsföreträdare, företag, myndigheter, patientföreträdare, universitet och högskolor samt politiska företrädare.

Genomförande
Projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


Utgångspunkten för arbetet är att identifiera landsting/region, i första hand med universitetssjukhus, som vill gå i bräschen för att i dialog med relevanta aktörer bli betecknade som innovationsmotorer. För att bli benämnd innovationsmotor behöver verksamheterna utveckla ett systematiskt samarbete mellan sjukvården och företag när det gäller utveckling och införande av produkter, processer och metoder m.m. I denna del handlar det om jämbördigt samarbete mellan sjukvården och företagen utifrån tanken att alla som medverkar kan dra nytta av utvecklingssamarbetet. Långsiktigt handlar det om att skapa professionella samarbetsformer för sjukvården och företagen så att ett helt landsting eller universitetssjukhus kan arbeta med tidig introduktion och utveckling under ordnade former. Genom att strukturera och klargöra hur arbetsprocesserna bör se ut kan man även via projektet aktivt bidra till att minska den beröringsskräck som finns hos sjukvården vad gäller samarbete med företag. Arbetet bedrivs genom tre moment som alla var för sig innehåller ett antal olika delaktiviteter.

 Projektets tre moment


1.    Urval, förankring landsting och behovskartläggning
2.    Utvecklings-, implementerings- och evidensgenereringsprojekt
3.    Kommunikation och spridning

Momenten utarbetas i dialog mellan deltagande landsting, andra relevanta aktörer och Swedish Medtech. Arbetet som görs ska vara verksamhetsnära och fokusera på insatser och processer som är relevanta för vårdpersonalen och patienter. Det handlar främst om nya och innovativa metoder, innovativa arbetssätt och processer eller organisationsinnovationer som inkluderar medicintekniska produkter.

Tids- och aktivitetsplan
Projektet pågår från juni 2017 till och med 2020. Projektet kommer delrapporteras samt slutrapporteras i sin helhet i december 2020.

Organisation och styrning
Projektet leds och koordineras av Swedish Medtech. Projektet görs också i samverkan med Medtech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik. Inom projektet kommer även en styrgrupp och en referensgrupp att skapas.

För frågor
För frågor kontakta Lena Svendsen, projektledare för Innovationsmotorer på Swedish Medtech,
lena.svendsen (at) swedishmedtech.se, tfn 08-586 246 16


Vinnova, Medtech4Health och Swedish Medtech loggor