Life Science-strategin

Life Science-strategin och samverkansgruppen för Hälsa och Life Science

I slutet av 2019 publicerade regeringen ”En nationell strategi för life science”. Life science-strategin har åtta prioriteringsområden och 30 målsättningar. Prioriteringar är satta utifrån områden inom vilka förändringar bedöms vara särskilt angelägna:

1. Strukturer för samverkan
2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation
3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling
4. Integrering av forskning och innovation i vården
5. Välfärdsteknik förökad självständighet, delaktighet och hälsa
6. Forskning och infrastruktur
7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande
8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Knutet till varje samverkansprogram finns en extern rådgivande samverkansgrupp tillsatt av regeringen. Grupperna utsågs 2020 och har en rådgivande roll till samverkansprogrammet och regeringen. Swedish Medtechs vd samt en styrelseledamot ingår i samverkansgruppen för Hälsa och Life Science. 

Arbetsgrupper för Krishantering och resiliens, Precisionsmedicin och Hälsodata

Till samverkansgruppen knyts även arbetsgrupper för att konkret arbeta med de frågor och utmaningar som gemensamt identifierats. Swedish Medtech deltar i arbetsgrupperna Hälsodata och Precisionsmedicin samt leder arbetet i gruppen Krishantering och resiliens. Hälsodatagruppen syftar till att föreslå aktiviteter som bidrar till att nå mål 2.2 i Life Science strategin: Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Arbetsgruppen för Precisionsmedicin syftar på motsvarande sätt till att bidra till mål 4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. Arbetsgruppen för Krishantering och resiliens ser över hur svensk vård och omsorg kan förbättra sin kapacitet att hantera kommande kriser baserat på de erfarenheter hanteringen av pandemin givit.

Läs mer om de frågor och projekt Swedish Medtech är med och driver:

Knapp_precisionsmedicin
Knapp_hälsodata


På Vinnovas hemsida finns samtliga arbetsgruppers levereranser samlade >>

Har du frågor om Swedish Medtechs arbete med Life Science-strategin och samverkansgruppen för hälsa och life science kontakta:

Anna Lefevre Skjöldebrand
Vd, Swedish Medtech
als (at) swedishmedtech.se