Medlemsundersökning om leveransutmaningar

Leveransutmaningar för medicintekniska företag under pandemin

Uppdaterad 2020-12-17

Swedish Medtech följer med anledning av Covid-19 upp hur våra medlemsföretag påverkas av spridningen av Coronaviruset och hur företagen ser på sin kapacitet att möta efterfrågan på produkter från olika kundgrupper. Vi rapporterar här resultat från en undersökning (svarsfrekvens: 45%, 89 av 197 företag) som syftar till att få en uppfattning om hur situationen för närvarande ser ut vad gäller befintliga eller potentiella leveransutmaningar inom olika produktområden.

Knappt hälften av de 89 svarande företagen (41 st) levererar Covid-relaterade produkter, såsom skyddsutrustning, diagnostik och IVA-utrustning, och annan medicinteknik. Drygt hälften (48 st) av företagen levererar därmed produkter och tjänster utan koppling till Covid.
 

Illustration undersökning dec 2020


Av de företag som levererar Covid-relaterade produkter upplever 78% leveransutmaningar idag och/eller befarar kommande leveransutmaningar. Detta kan jämföras med de 48 företag som enbart levererar medicinteknik utan koppling till Corona eller behandling av Covid-19, där endast 23% upplever leveransutmaningar idag och/eller befarar kommande leveransutmaningar.

Av de nio företag som levererar munskydd/ansiktsskydd, handskar och/eller skyddsrockar är det idag främst den höga efterfrågan och brist på råvarumaterial som skapar leveransutmaningar, men även transporthinder och de ökade kostnaderna som följd av dessa. Tre av företagen ser en stor potentiell risk för uteblivna leveranser framåt på grund av den fortsatt höga efterfrågan.

För de företag som levererar icke-Covidrelaterade produkter och som inte upplever några leveransutmaningar verkar åtgärder för att skapa robusta leveranskedjor eller för att säkra leveranserna ha fungerat. Åtgärder innefattar att förlägga produktion och lager i olika länder/på olika platser, att ordna transport med olika logistiska lösningar, att ha råvaru- och kompetensförsörjning från olika länder och platser samt att anlita fler underleverantörer. För de företag som levererar icke Covidrelaterade produkter och som upplever leveranshinder är det väsentligt färre som rapporterar ha satt in speciella åtgärder.

Bland de företag som levererar Covid-relaterade produkter är det mer jämnt fördelat mellan de som upplever leveransutmaningar och de som inte har leveransproblem. En tolkning kan vara att den ökade efterfrågan överskuggar övriga leverans- och transporthinder, varför ovan nämnda åtgärder för att säkra leveranskedjorna inte hjälper i samma utsträckning.

Andra åtgärder dessa företag tar till är att tidigarelägga ordrar, att ställa upp större lager samt mellanlagra redan tillverkade produkter. Ett företag nämner att de har resursplanerat så att olika team inte träffas för att reducera smittrisken.

Fortsatt uppskjuten vård

Under denna andra våg av smittspridning går av förklarliga skäl antalet planlagda ingrepp återigen ner. Detta minskar efterfrågan på medicintekniska produkter och påverkar intäkter och lönsamhet. De vårdköer som uppstår i kölvattnet kommer att ta ännu längre tid att beta av och det ansträngda ekonomiska läget kommer att sätta press på priser på bekostnad av värde och innovation.

Fortsatt svårt att utbilda och stötta vid förskrivning

Det är fortsatt svårt för våra medlemmar att möta sina representanter från vården, både på plats i verksamheten, och på konferenser, möten, utställningar och användardagar, etc. Digitala verktyg erbjuder nya möjligheter, men har även tydliga begränsningar. Exempelvis för essentiella utbildningar, utprovningar av medicinteknik och vid de tillfällen företagsrepresentanter behöver vara närvarande för att möjliggöra förskrivning. Detta kan påverka patientsäkerhet negativt, då korrekt handhavande inte garanteras och behandlingar riskerar skjutas upp.

Utmaningar framåt

Några av de utmaningar som våra medlemmar ser risk för eller fortsatt risk för under år 2021, kan sammanfattas i ordet osäkerhet. Beroende på pandemins utveckling kan både produktion och transport av medicinteknik komma att påverkas. Andra händelser som t.ex. naturkatastrofer, riskerar därför i ännu större utsträckning kunna påverka redan ansträngda leveranskedjor. Företagens planering utifrån kommande behov inom vården är en del av osäkerheten – hur ser prognoserna ut för covid-relaterad vård, när och i vilken omfattning dras den elektiva vården ned och motsvarande när det uppdämda vårdbehovet så småningom ska betas av igen? Vidare ligger även en osäkerhet i huruvida förändringar som skett under pandemin kommer att bestå i vården och vilka nya behov detta skapar. Slutligen lyfts en oro kring svårigheterna att få kliniska studier utförda med konsekvensen att utvecklingen av nya produkter försenas.