Kostnadsökningar och leveranser

Swedish Medtechs arbete rörande branschens kostnadsökningar

Det rådande världsläget med ökande kostnader för energi, råvarumaterial och logistik samt fortsatta sanktioner och inflation får långtgående konsekvenser för såväl våra medlemmar som för kommuner och regioner. Swedish Medtech för därför kontinuerlig dialog med regionerna kring kostnadsökningar, både vid enskilda regionbesök och i dialogform med flera samtidigt. Innan sommaren 2022 bjöd Swedish Medtech in regionerna inom LfU (Ledningsnätverket för regionernas Upphandling) och fokusgruppen Upphandlingskommittén till två digitala dialogmöten för att diskutera lösningar för att kunna säkra leveranser av medicintekniska produkter till svensk vård. 

Det som diskuterades var bland annat:

- Prisjusteringar och tillhörande underlag

- Viten under rådande omständigheter

- Andra förslag på ändringar i gällande avtal

Det finns en både god och bred förståelse för branschens situation, och en uppfattning är att gemensamma lösningar kan komma att krävas. Hantering av respektive gällande avtal sker dock i dialog mellan leverantören och den upphandlande myndigheten utifrån de omständigheter som föreligger.

Fortsatta dialogmöten planeras efter en återkoppling på hur dialogen och det praktiska arbetet fungerar. Denna återkoppling kommer dels vara en viktig del av den fortsatta dialogen tillsammans med regionerna om hur avtal som sedan tidigare gäller bör hanteras, dels vara en del av Swedish Medtechs kommunikation om hur branschen påverkas av kostnadsökningarna.

Parallellt pågår ett arbete kring gemensamma lösningar för att i kommande upphandlingar skapa säkra leveranser och därmed undvika negativ påverkan i vården. Det projektet heter Säkra leveranser – Säker vård.