Position Paper

Återanvändning av medicintekniska engångsprodukter - ett hot mot patientsäkerheten,
januari 2021


Socialstyrelsen har fått i uppdrag att med stöd från IVO och Läkemedelsverket undersöka om en återanvändning av medicintekniska engångsprodukter skulle vara lämplig i Sverige. Bakgrunden är att EU-kommissionen, i arbetet med den medicintekniska förordningen som träder i full kraft 26 maj 2021, lämnade öppet för varje enskild stat att själv besluta om man ska tillåta återanvändning av medicintekniska engångsprodukter. Det är få länder som arbetar med förslag att godkänna detta i det egna landet - men i Sverige har vi påbörjat ett arbete som kan komma att leda till att vi tillåter återanvändning av engångsprodukter.

I uppdraget från Socialdepartementet angavs att Socialstyrelsen skulle inhämta synpunkter från berörda aktörer. Där anges explicit bland andra Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech.

Steriltekniska föreningen och Swedish Medtech anser att vi inte fått möjlighet att lämna våra synpunkter i arbetet med rapporten. Vi har därför valt att, tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvård (RFop) och MEDEA, ta fram en skuggrapport.

Här kan ni ta del av vår gemensamma skuggrapport >>

Ordnat införande av medicinteknik, november 2020Mall framsida position paper Swedish Medtech_bild_hemsida_m ram
Nationellt ordnat införande är en process framtagen i syfte att skapa en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av medicintekniska produkter över hela landet. För att tillföra ett värde skulle processen i tillägg till dessa syften ha som ambition att skynda på införandet av ny teknik. Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) ansvarar för processen genom att, på eget initiativ eller efter önskemål från en region, välja ut, utvärdera och ge rekommendationer om hur de olika medicintekniska produkterna bör införas och användas. MTP-rådet är en expertgrupp bestående av representanter från Sveriges regioner.

Swedish Medtech är i grunden positiv till att det har upprättats en process kring nationellt införande av medicinteknik. Vi ser att svensk vård behöver skapa tydlighet och systematik kring upptag av innovation i vården, samt förstå värdet av det medicintekniken erbjuder vården. För att en sådan process ska bli relevant är det viktigt att den är förutsägbar och transparent och att den utgår ifrån grundförutsättningen att medicintekniken är en del av eller hela behandlingsmetoder och inte endast bedöms som enskilda produkter. MTP-rådet behöver även utveckla en förståelse för hur medicinteknikens värde hämtas hem i många olika delar av samhället och att detta sedan genomsyrar rådets rekommendationer.

Här kan ni ta del av Swedish Medtechs position paper i frågan >>

Handlingsplan för Life Science, maj 2018
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden och presenterar 19 förslag på åtgärder.

Handlingsplan2018_192x170

Handlingsplan life science sektorn, oktober 2014
Dokument för nedladdning

Swedish Medtechs syn på hur man bör se på förhållandet mellan ISO 9001 och ISO 13485 vid upphandling av medicintekniska produkter 
ISO 9001 vs ISO 13485 in procurement of medical devices

Tillbehör och reservdelar
Beträffande reservdelar och medicinteknik - oktober 2014

Silver
Beträffande användning av silver i förbandsprodukter - jan 2008

Regarding Use of Silver in Wound Care Products - Jan 2008