Samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fattade den 26 mars beslut om en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3).

I föreskriften anges att barnomsorg ska erbjudas vårdnadshavare vars arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Under 3 § i föreskriften anges vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av föreskriften. Det är bland annat verksamhet som upprätthåller:

”handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning”

Av 4 § i samma föreskrift framgår att även stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet enligt 3 § är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå ska räknas som samhällsviktig verksamhet.

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicintekniska företag i Sverige med ca 180 medlemsföretag.

Enligt Swedish Medtechs stadgar skall våra medlemsföretag ha verksamhet inriktad mot vård och omsorg.

Företagen;
a)    marknadsför/tillverkar/utvecklar medicintekniska produkter (tjänster och processer) som faller under rådande medicintekniskt regelverk, eller
b)    tillhandahåller produkter/tjänster med tydlig koppling till det medicintekniska området. Företaget skall i detta fall kunna visa att man är en seriös aktör genom att till exempel presentera relevanta referenser, kliniska studier eller liknande.

Den verksamhet som Swedish Medtechs medlemsföretags bedriver är därmed enligt föreskriften samhällsviktig, och anställda inom medlemsföretag ska erbjudas barnomsorg utifrån förutsättningarna i föreskriften. Bedömningen av vilka anställda vars arbetsinsatser är nödvändiga för verksamheten görs av varje enskilt medlemsföretag.  

Våra medlemsföretag hittar ni här>>