Tillträde till vård och omsorg

Viktigt att medicintekniska produktspecialister ges tillträde till vården

Medicintekniska produktspecialister bistår dagligen vård och omsorg på flera sätt. Dels med utbildning av vårdpersonal för ett korrekt användande och handhavande av produkter, dels med nödvändigt underhåll av utrustning. Vårdpersonal ska kunna vända sig till den medicintekniska branschen när de har frågor eller behöver hjälp med hur man hanterar produkterna. Det är en förutsättning för både vårdpersonalens trygghet och för patientens säkerhet, men även för att tillverkaren ska uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket.

I samband med covid-19-utbrottet och den därpå följande pandemin har svensk hälso- och sjukvård och äldreomsorg utsatts för en extraordinär påfrestning. I den rådande situationen är god samverkan mellan vården och den medicintekniska branschen än mer avgörande. Det är inte ovanligt att vårdpersonal har fått nya arbetsuppgifter vilka innebär användning av produkter som de inte har tidigare erfarenhet av.

Swedish Medtech vill därför betona vikten av att medicintekniska produktspecialister ges tillträde till vården. Med anledning av covid-19 har många vårdenheter infört besöksförbud, vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser för både vårdpersonal och patienter. Därför uppmanar vi till att - genom dialog mellan leverantör och aktuell vårdverksamhet - försöka hitta lösningar på hur ett tryggt möte är lämpligt att genomföras utifrån de lokala förutsättningar som ges. Vi vill även lyfta fram att de anställda inom den medicintekniska branschen har god kunskap om basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning.