Vi vill upprätta ett advisory board där vi bjuder in anställda i vården.

Är det förenligt med Samverkansavtalet? Är det något särskilt som vi bör tänka på?


Enligt Samverkansreglerna avsnitt 8 utgör medarbetare och högre befattningshavare inom hälso- och sjukvården många gånger ett viktigt inslag i olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och rådgivande organ, så kallade advisory boards.

Bestämmelserna har tagits fram för att samverkan skall kunna bedrivas med bibehållen trovärdighet, integritet och i enlighet med gällande rättsliga och etiska regler. Det är dock viktigt att sjukvårdspersonalens medverkan sker under former som minimerar risken för otillbörlig påverkan. En sådan samverkan skall också ske med full transparens och insyn från de berörda parterna.

Medverkan i advisory board bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär skall den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska arbetsgivarens bisyssleregler tillämpas. Uppdraget skall vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och nedlagd tid och eventuell kostnadsersättning ska ges i enlighet med arbetsgivarens regler för resor och traktamente. Inga andra förmåner, ersättningar eller gåvor får förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till arbetsgivaren.

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar medarbetare i hälso-och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta åtgärder utifrån den information som inhämtats. Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso-och sjukvården uppfyller dessa krav. Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna. Det skall klart och tydligt framgå av inbjudan att det rör sig om ett advisory board. Detta för att det inte ska riskeras sammanblandas med annan aktivitet där utbetalning av ersättning för deltagande är otillåten. En inbjudan till advisory board skall vara personlig och skickas direkt till den eller de personer man önskar skall delta i det aktuella advisory board-mötet.

Samarbete mellan industrin och sjukvården är betydelsefull inte bara för de inblandade parterna utan också för patienterna. Samarbetet utgör ett viktigt led i sjukvårdspersonalens fortbildning och ger ökade möjligheter till medverkan i forskning och utveckling på medicinteknikområdet. Det är därför synnerligen angeläget att samarbetet sker i lagliga och etiska former, där parterna bibehåller full trovärdighet och integritet. En sådan samverkan måste bygga på bl.a. ett informationsutbyte som karaktäriseras av objektivitet och som kvalitetssäkrats i former som parterna är överens om. En sådan samverkan skall också ske med full transparens och insyn från de berörda parterna. Förutsättningarna för mötet skall tydligt framgå ur inbjudan.  

Ersättning 

En grundläggande regel enligt Samverkansavtalet, som gäller vid all form av samverkan, är att industrin inte får erbjuda och medarbetare inom hälso- och sjukvården inte får begära eller motta förmåner eller annan ersättning. Regeln skall bland annat förhindra otillbörlig påverkan. Möjligheten att vid konsultation och uppdrag utge ersättning för utfört arbete är således att se som ett undantag till denna grundläggande regel. Rör det sig om ett deltagande i advisory board, för vilket ersättning utgår, skall det klart och tydligt framgå och inte råda några som helst tveksamheter om att det handlar om just ett sådant möte. Ersättning för deltagande i advisory board får inte överstiga den uteblivna arbetsinkomsten. Ersättningen skall vara marknadsmässig. 

Svaret på denna fråga är skriven av Julia Öhman och är aktuell oktober 2016. Texten har tidigare varit publicerad i Medtech Magazine nr 3 2016.