Rapporter och projekt

Den Goda Affären - inspiration till kommunikation vid upphandling, mars 2013

 

 

Rapport från Swedish Medtechs utställning vid Patientsäkerhetskonferensen
12-13 sept 2011

 

 

Det Innovativa Medtech Sverige, rapport 2011

 

 

Kriterier för överenskommelse om acceptabel otillgänlighet för medicintekniska produkter, 2009

 

 

En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11

 

 

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården, 2004

Ett nålstick eller en skärskada i samband med provtagning, injektioner av vätskor och läkemedel, eller hantering av avfall innebär risk att smittas av hepatit B, hepatit C och HIV. Därutöver är incidenter av detta slag förknippade med stor oro.

Tiden mellan en incident och ett slutligt provsvar är förenad med lång ovisshet. Olyckor med stickande och skärande utrustning kan förebyggas med hjälp av föreskrifter och rutiner, utbildning av personal samt användning av säkra produkter.

Trots problemets stora omfattning och de risker som är förknippade med incidenterna, brister rapporteringen kring denna typ av arbetsskador. Det gör att mörkertalet i statistiken är stort och att kunskapen om stick- och skärskador är bristfällig. Vårdförbundet och Swedish Medtech gjorde därför en enkätundersökning bland 1200 slumpvis utvalda personer ur Vårdförbundet medlemsregister. Urvalet är fördelat på fyra grupper; biomedicinska analytiker, infektionssjuksköterskor, barnmorskor samt en grupp slumpvis utvalda ur hela Vårdförbundets medlemsregister.

Undersökningen visade att under den senaste tioårsperioden har närmare 80 procent råkat ut för incidenter i hanteringen av stickande och skärande utrustning eller exponering av blod. Av de som uppgett att de råkat ut för incident under den senaste månaden anger cirka 17 procent att detta inträffat en till tre gånger.

Denna undersökning är en del av ett europeiskt samarbete mellan patientorganisationer, vårdpersonal och leverantörsföreningar till sjukvården. Arbetet syftar till att i en säker, effektiv och patientnära vård öka medvetenheten om riskerna med stick- och skärskador. Ett långsiktigt mål är att påverka EU att ta fram tydligare riktlinjer för att minska antalet skador.

Detta projekt har haft stor genomslagskraft och håller nu på att leda till en helt ny syn på säker hantering och säkra produkter. Nästa steg är nu att presentera det utbildningskit som Swedish Medtech tagit fram tillsammans med Vårdförbundet och som skall kunna användas vid utbildning av personalen inom vården och omsorgen.

 

Rapporten i sin helhet

Broschyr Stick- och skärskador


 

 

 

 

 

 

Twittrat

Anna L Skjöldebrand, 15 apr, 07:43 "COCIRs årsmöte idag. Fokus 2014 för föreningen ligger på eHälsa och regulatoriska frågor."

Till våra twitterflöden

MyNewsDesk

  • Mawell engagerat i arbetet med Sammanhållen Vaccinationsinformation
    Grå pil07 april 2014
  • Oslo Universitetssjukhus HF väljer Mawell Picsara
    Grå pil07 april 2014
  • Grönland har nu infört Cambio COSMIC
    Grå pil07 april 2014
Se fler pressmeddelanden...