Avgöranden gällande överträdelser av Samverkansavtalet

Swedish Medtech har sedan ikraftträdandet av Samverkansavtalet ett egenåtgärdssystem för att hantera medlemsföretagens överträdelser av Samverkansavtalet. En anmälan bereds av Swedish Medtechs kansli.

Om grund för anmälan föreligger ges det företag som anmälan berör möjlighet att inkomma med sin syn på inträffad händelse. Bedömning av om en överträdelse har ägt rum eller inte görs av den externa granskningsnämnden för Samverkansavtalet. I granskningsnämnden sitter jurister som är verksamma i andra branscher samt representanter från läkarprofessionen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Om överträdelse anses ha ägt rum föreslår granskningsnämnden att åtgärd vidtas mot företaget. Beslut om åtgärd fattas slutligen av Swedish Medtechs styrelse, efter en sedvanlig jävsprövning. Tre olika åtgärder kan komma i fråga vid konstaterad överträdelse; erinran, varning eller uteslutning ur branschorganisationen Swedish Medtech. Åtgärden uteslutning är enbart aktuell vid grov eller upprepad överträdelse.

Vem som helst kan anmäla en misstänkt överträdelse av Samverkansavtalet till Swedish Medtechs kansli. Anmälan kan ske anonymt men måste undertecknas av namn och kontaktuppgifter så att kansli kan söka kontakt för att få mer information.

I dokumentdatabasen kan du hitta tidigare avgöranden >>