MedTech Europe - den europeiska branschorganisationen

MedTech Europe (MTE) är den europeiska branschorganisationen för medicintekniska och in-vitrodiagnostiska företag, i vilken Swedish Medtech är medlem. MTE har tagit fram en etisk branschkod som företag som är direkta medlemmar i MTE måste följa när de samverkar med offentligt vårdanställda. Swedish Medtech måste som branschorganisation också förhålla sig till MTEs etiska kod genom att samverkansöverenskommelsen inte får vara mindre strikt än denna.

I december 2015 reviderades den europeiska branschkoden. Den nya koden "Medtech Europe Code of Ethical Business Practice" trädde i kraft 1 januari 2017.  

Branschkoden finns att hämta på Medtech Europes hemsida.

För information om samverkansregler i andra europeiska länder hänvisar vi till MedTech Europes lista över nationella medlemsorganisationer.

Conference Vetting System

MedTech Europe har tagit fram ett oberoende beslutssystem, Conference Vetting System (CVS), som utifrån MTE:s etiska kod granskar och godkänner konferenser och andra vetenskapliga möten arrangerade av tredje part. Alla internationella möten, d.v.s. möten där deltagare kommer från minst två länder inom MTE:s geografiska område, måste genom CVS-systemet bedömas som förenliga med den etiska koden för att kunna sponsras av medlemmar i MedTech Europe. Mer information kring CVS-systemet, ansökningsprocessen, tidsfrister, bedömningskriterier m.m. finner du här.

Förtydligande rörande Educational Grants och Samverkansreglerna

Vi har fått frågor rörande Educational Grants, som det definierats i Medtech Europe Ethical Guidelines (se definition nedan). Vi vill därför förtydliga att det enligt de svenska Samverkansreglerna inte är tillåtet för företag att ge och/eller för svensk hälso- och sjukvårdspersonal att ta emot Educational Grants. Med andra ord är skrivningen om Educational Grants nedan inte tillämpbar i Sverige.

"Educational Grants: means provision of funding, Member Company or third party products or other in kind support to a Healthcare Organization by or on behalf of a Member Company on a restricted basis for use solely for the support and the advancement of genuine medical education of Healthcare Professionals, patients and/or the public on clinical, scientific and/or healthcare topics relevant to the therapeutic areas in which the Member Company is interested and/or involved."


AdvaMed - den amerikanska branschorganisationen

Länk till Advameds "Code of Ethics"