Innehåller överenskommelsen regler för gåvor?

Nej, överenskommelsen innehåller inga regler för gåvor. De olika parterna har varierande regler för gåvor. Swedish Medtech och Swedish Labtech, har baserat på Medtech Europes regler, tagit fram en broschyr om gåvor som visar vad som gäller på den svenska marknaden. Där hänvisar vi till den europeiska branschorganisationen Medtech Europe och den Code of Ethical Business Practice, som har regler om gåvor.

Riktlinjer för gåvor Swedish Medtech och Swedish Labtech (öppnas som PDF)

Med en överenskommelse, är det identiska regler för alla parter?

Till stor del är det gemensamma regler för alla parter, men det finns några viktiga särregleringar att känna till. För de medicintekniska företagen är det serviceinformation och referenskund och för läkemedelsföretagen är det riskminimeringsinformation (RMI) och utvecklingsprojekt.

  • Medicinteknikföretag får tillhandahålla serviceinformation till hälso- och sjukvården. Serviceinformation grundar sig på det medicintekniska regelverket och innebär att man som medicintekniskt företag har en skyldighet att ge information, utbildning och rådgivning om daglig hantering av medicintekniska produkter, som används eller finns tillgängliga i vården. För att kunna lämna denna information behöver inte företaget inhämta godkännande från sjukvårdshuvudman. Hindras en leverantör från att ge serviceinformation kan det medföra risker att produkter används felaktigt till nackdel för patient och i vissa fall även vårdpersonal.
  • För läkemedelsföretag finns regler om utvecklingsprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. Med samarbetsprojekt menas här samverkan i projektform i syfte att förbättra patientstöd, höja vårdkvalitén eller på annat sätt bidra till patientnytta. Kliniska prövningar omfattas inte av dessa regler. Överenskommelsen har uppdaterats med en ny regel om riskminimeringsinformation (RMI).

Frågor och svar

I dokumentet "Frågor och svar" kan hittar du de vanligaste frågorna om samverkanssöverenskommelsen.

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Vad du ska tänka på när du blir tillfrågad att sponsra ett möte.

Guide "Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag", uppdaterad januari 2022

Sponsringsmall, exempelbudget