Den 14 maj 2014 antog Swedish Medtech en ny affärskod, som berör samtliga våra medlemsföretag.

Affärskoden syftar till att skapa en gemensam grund för en god affärsetik hos medlemsföretagen för att bibehålla en hög etisk standard och integritet för den medicintekniska branschen.

Koden ska bidra till att främja

  • sunda affärer
  • en öppen konkurrens
  • en hög produktkvalitet
  • patientsäkerhet
  • framtagandet av innovationer som kommer vården till del


Grundtanken är att det ska finnas en hög integritet i relationerna mellan industrin och de aktörer som industrin samarbetar och interagerar med. Allt detta bidrar till att skapa en god och hållbar vård och omsorg.

Dokumentet innehåller även skrivningar om hur medlemmar ska agera gentemot varandra, om socialt ansvar och miljöansvar samt om marknadskommunikation.

Överträdelser

Ett medlemsföretag som agerar i strid med affärskoden kan bli anmäld för överträdelse på samma sätt som vid överträdelse av överenskommelsen om Samverkansformer. Detta hanteras i Swedish Medtechs egenåtgärdssystem och kan rendera en erinran, varning eller vid upprepade eller särskilt grova överträdelser; uteslutning ur Swedish Medtech.

Dokument för nedladdning

Swedish Medtechs affärskod - antagen 14 maj 2014