För att både dagens och morgondagens patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg är det viktigt att upphandlingsprocessen fungerar väl och erbjuder möjlighet för regioner och kommuner att upphandla den senaste teknologin. Utvärderingen ska fokusera på värdet produkterna och tjänsterna ger snarare än priset de betingar. Swedish Medtech arbetar aktivt tillsammans med regionerna för att förbättra upphandlingsprocessen bland annat genom ett ökat fokus på patienters/brukares behov och på att introducera fler innovationer i svensk vård och omsorg.


Vid upphandling av medicinteknik ska krav ställas på att produkterna uppfyller gällande medicintekniskt regelverk. När tillverkaren CE-märker sin produkt intygar denne att produkten överensstämmer med regelverkets krav.