För att en god och säker vård på lika villkor ska kunna erbjudas hela befolkningen, behöver försörjningen av medicintekniska produkter till vården säkerställas. De konsekvenser som en utebliven leverans kan medföra är potentiellt stora, och måste därför i möjligaste mån undvikas. De senaste åren har effekterna av pandemin synliggjort vikten av fungerande globala leveranskedjor och utmaningarna som uppstår när någon del i kedjan inte fungerar. Under den senaste tiden har även konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina påverkat både den globala ekonomin och leveranskedjorna. Även det nya regelverket på den medicintekniska sidan (MDR) kan komma att förorsaka störningar i leveranser.

Swedish Medtech har tillsammans med företrädare från fyra medlemsföretag och fem regioner drivit projektet Säkra leveranser – Säker vård. Projektet startade ursprungligen 2019 men pausades med anledning av pandemin. Under april 2022 nystartades projektet vars slutsatser lett fram till en vägledning. Projektet och vägledningen syftar till att gemensamt hitta lösningar på hinder som är möjliga att påverka för att leveransavvikelserna ska bli så få som möjligt samt att minimera dess negativa följdverkningar framför allt för vården. En prioriterad del av arbetet har varit att öka förståelsen för de utmaningar och möjligheter som respektive part har, vilket blir grundläggande för att möjliggöra gemensamma lösningar.

För att öka möjligheten till att projektet ska leda till förbättrade leveranser och en säkrare vård, är det av stort värde att ta del av erfarenheter, synpunkter och idéer från fler företag och regioner än de som är representerade i projektgruppen.

Med anledning av det, har projektet bjudit in medlemmar i Upphandlingskommittén tillsammans med representanter från regionerna till två workshops för att diskutera olika frågor kring leveranstider, prognoser, ersättningsprodukter och avtal med flera leverantörer. Det blev mycket goda diskussioner som bidragit till innehållet i vägledningen.

Projektet har fokuserat på följande huvudområden:
  • Material, leveransflöden och leveranstider
  • Prognoser
  • Sterilhållbarhetstider
  • Rest, brist och viten
  • Kostnadsförändringar och prisjustering
  • Avtal med flera leverantörer
  • Dialog och kommunikation
Medverkande organisationer i projektgruppen

Swedish Medtech, Becton Dickinson, Codan Triplus, Mölnlycke Healthcare, Baxter Medical, Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Skåne, Region Blekinge, Region Jämtland Härjedalen.          

Ladda ned dokument