Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), SwedenBIO och Swedish Labtech har kommit överens om förutsättningar för samverkan om kliniska läkemedelsprövningar och kliniska prövningar av medicinteknik. Det är första gången som denna överenskommelse omfattar SKR och alla fyra branschföreningar inom life science.

Överenskommelsen syftar till att inom ramen för gällande lagstiftning underlätta den formella hanteringen av avtalsbaserad samverkan vid klinisk prövning genom att ge vägledning om de etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behöver göras av både huvudmän och företag för en god samverkan kring kliniska prövningar. Genom tydliga förutsättningar för berörda avtalsparter underlättas genomförande av kliniska prövningar.

Överenskommelsen är viktig eftersom den förtydligar förväntningarna på alla parter att bygga ett förtroendefullt samarbetsklimat, där vi gemensamt arbetar för att Sverige fortsatt ska vara ett attraktivt land för kliniska prövningar med framtidens forskningsledare. Detta är inte en självklarhet då vi tävlar med övriga länder i världen. I slutändan handlar det om att tillförsäkra att patienter runtom i Sverige får tillgång till kostnadseffektiva och effektiva behandlingsmetoder och hjälpmedel.

Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2020.

Ladda ner överenskommelsen här >>
Ladda ner en engelsk version av överenskommelsen här >>