Coronakrisen satte strålkastarljuset på såväl styrkor som svagheter i den svenska vården och omsorgen. Till styrkorna hör vår förmåga att samarbeta, omställningsförmåga samt individers uppfinningsrikedom och vilja att bidra. De medicintekniska företagens centrala roll i att förse vården med teknik och produkter för att både diagnostisera och behandla patienter samt bidra till minskad smittspridning blev än tydligare under pandemin. Men patienter, vård och medlemsföretag har även drabbats av inställda och uppskjutna operationer och andra vårdinsatser.

När så pandemin började befinna sig under kontroll eskalerade Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som fick följder långt utanför de direkt berörda länderna. Vi står ånyo inför en osäker tid med inflation, ökade kostnader, svårigheter med transporter, tillgång till vissa råvaror samt komponenter. Detta nya osäkra läge kan vara det ”nya normala” och gör att såväl vården som företagen än mer måste planera för alla typer av kriser. 

Som ett svar på erfarenheterna under pandemin och följderna av Rysslands invasion av Ukraina ser Swedish Medtech behovet av ett stärkt arbete inom området krisberedskap och resiliens.