Medicinteknik som är patientsäker och långsiktigt hållbar

Den globala utvecklingen har allt tydligare visat behovet av att skapa mer hållbara verksamheter och industrier. Inom EU har man enats om den så kallade Gröna given, The Green Deal. Den gröna given är Eus färdplan för en hållbar ekonomi och presenterades i december 2019. I korthet innebär denna att EU inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, att den ekonomiska tillväxten är frikopplad från resursförbrukning och att inga människor eller platser lämnas utanför. Ett viktigt verktyg i detta är den så kallade taxonomin. Den medicintekniska industrin kommer att på olika sätt förväntas aktivt arbeta med frågorna kring hållbarhet och genom EU:s arbete skapas verktyg vilka det är viktigt för branschen och de enskilda företagen att känna till.

Agenda 2030

Swedish Medtech har under många år arbetat med hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. Det har bland annat inkluderat frågor kring miljö och socialt ansvarstagande. Under 2019 bytte Swedish Medtechs fokusgrupp Environmental affairs namn till Sustainable affairs, detta för att tydliggöra att området är bredare än bara rena miljöfrågor. Swedish Medtech delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att näringslivet ska bidra till positiv förändring. 

Besök vår fokusgrupp Sustainability Affairs för mer information om  Swedish Medtechs arbete med hållbarhet och  Agenda 2030 >>