Fokusgruppen Sustainable Affairs har två huvudsakliga fokusområden – miljö och socialt ansvarstagande.

Gruppens vision är att ”Sverige ska vara en ledstjärna för ett effektivt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan för försörjning och utveckling av medicinteknik för vård och omsorg”

Gruppen ska nå sin vision genom

  • att arbeta för att regioner och kommuner ska implementera ett standardiserat arbetssätt
  • att verka för samverkan och utveckling
  • engagemang och kompetens


Gruppens värdegrund är att hållbarhetsarbetet ska präglas av transparens, proportionalitet och samverkan, samt att hållbarhet ska prioriteras trots begränsade resurser.

Gruppen ska verka för

  • att vi som grupp uppfattas internt av övriga grupper samt externt av myndigheter och policy-aktörer som en ansvarstagande remissinstans vad gäller frågor kring hållbarhet i upphandling
  • att vi som grupp uppfattas av svensk hälso- och sjukvård som en ansvarstagande kompetens att vända sig till i frågor som rör hållbar medicinteknik
  • att vi som grupp ses internt i Swedish Medtech som en kärnkompetens med stort engagemang och djup och bred kunskap vad gäller hållbar medicinteknik.


Vårt arbete med Agenda 2030
Vår planet och dess befolkning står inför stora globala utmaningar. Swedish Medtech delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och varaktig ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd och att näringslivet ska bidra till positiv förändring.De Globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 har tagits fram av FNs medlemsstater, läs mer på www.globalamalen.se

För enskilda medlemsföretag är värdekedjorna olika och hur man påverkar och hur man valt att bidra till att nå de globala målen varierar beroende bl.a. på typ av företag, storlek och på vilken eller vilka marknader man verkar. Swedish Medtech har i egenskap av en branschorganisation inom medicinteknik identifierat de mål där de enskilda företagen har tydliga gemensamma drivkrafter. Vår övertygelse är att vi kan bidra till lösningarna på de globala utmaningarna.

Patienternas medicinska behov står alltid i centrum och att verka för bättre hälsa och ökat välbefinnande är själva grunden för verksamheterna som är medlemmar i Swedish Medtech, vars vision är att säkerställa tillgång till och kontinuerlig utveckling av medicinteknik i syfte att tillgodose patienternas medicinska behov, höja livskvaliteten samt bidra till en effektivare vård och omsorg. Globalt mål: 3 Hälsa och välbefinnande och 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

I ett samhällsekonomiskt perspektiv innebär ökad hälsa och välbefinnande att fler har möjlighet att komma i arbete och bidra till ekonomisk tillväxt. Swedish Medtech verkar för en hållbar vård och omsorg samt för grundläggande mänskliga rättigheter. I all verksamhet iakttar och agerar medlemsföretagen i enlighet med gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt annan tillämplig lagstiftning, i syfte att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle där medicinteknikbranschens anseende som en god och trovärdig samarbetspartner bibehålls. Globalt mål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Vi arbetar för att värdebaserade innovationer ska tillgängliggöras för vårdpersonal och slutanvändare och bidra till en ökad produktkvalitet, patientsäkerhet och säkrad kompetensförsörjning. Innovativ medicinteknik är del av lösningen på effektivare vård och omsorg och något som även bidrar till en samhällsekonomiskt hållbar konsumtion och effektivare användning av samhällets och naturens resurser. Globalt mål: 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Ordförande för gruppen är Fredrik Sandberg, Siemens