Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris. Swedish Medtech vill synliggöra den medicinteknik som kan förebygga och reducera vårdrelaterade infektioner och därmed, i förlängningen, antibiotikaresistensen.

Sveriges regering prioriterar antibiotikaresistensfrågan högt. Trots att Sverige internationellt sett har ett gynnsamt resistensläge och låg antibiotikaförskrivning förekommer problem med resistens. Att hitta nya vägar till att förebygga och behandla infektionssjukdomar blir därmed ytterst en fråga om vår framtida välfärd. Regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens har som övergripande målsättning att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur. Strategin utgör en färdriktning för att det svenska samhället ska vara väl rustat för att hantera ökad förekomst av resistenta bakterier och andra mikroorganismer.

Ett av de sju målen i strategin är att ta fram starka förebyggande åtgärder, vilket bland annat innebär att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom hälso- och sjukvård samt inom omsorgsverksamhet. Med det fjärde målet i strategin, ”Ökad kunskap för att kunna förebygga och bekämpa bakterieinfektioner och antibiotikaresistens med nya metoder” vill man hitta förebyggande åtgärder och kontroll av smittspridning, bättre och snabbare diagnostik samt utveckling av övervakning av antibiotikaanvändning, resistens samt vårdrelaterade infektioner (VRI).

Det finns idag många olika lösningar för att reducera VRI:er och därmed i förlängningen att minska användningen av antibiotika. I Sverige pågår ständigt och systematiskt ett förbättringsarbete med effektiviserade arbetssätt, insatser för ökad följsamhet till basala hygienrutiner samt registrering av antal VRI:er. Innovativa tekniska lösningar, såsom beslutsstödsystem, IT-tjänster och materialutveckling, samt samverkan kring utveckling och upphandling är möjligheter som står till buds för att möta utmaningen med den ökande bakterieresistensen. Det finns inte ett rätt svar på hur VRI:er bäst förebyggs. Det behövs många olika lösningar som tillsammans – använda vid rätt tillfälle och på rätt sätt - kan reducera risken för att resistenta bakterier får fäste i vården.

Läs mer om Swedish Medtechs arbete med vårdrelaterade infektioner här >>

På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. Antibiotikaresistens är en internationell fråga som kräver samarbete på global nivå. Sverige, som redan bedriver ett framgångsrikt arbete på området, kommer att sätta frågan högt på EU:s agenda och axla en ledarroll, inte minst under Sveriges ordförandeskap i EU under första halvåret 2023.

En svensk industriallians mot AMR

För att bidra till det arbete som pågår har en rad branschorganisationer inom Life Science gått samman i Svensk industriallians mot AMR, en koalition som med förenade krafter ska motarbeta utvecklingen. Medlemmarna är FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

Genom branschspecifika och övergripande insatser som omfattar både prevention, diagnostik och behandlingar av infektioner ska koalitionen understödja arbetet för ett minskat infektionstryck inom vård och omsorg och i förlängningen till en bromsad antibiotikaresistensutveckling i samhället.

Ingen aktör kan ensam lösa problemet med den ökande antibiotikaresistensen och Swedish Medtechs medlemmar kan visa på såväl svenska som internationella insatser och goda exempel som kan bana väg för att vända utvecklingen.