Upphandlingskommitténs mål är att förenkla och förbättra offentlig upphandling av medicintekniska produkter med utgångspunkt i det värde som de ger vården. Målet är även att med hjälp av modellen ”Den Goda Affären” sprida  kunskap om hur dialog är en förutsättning för bra upphandlingar som skapar patientnytta och vårdeffektivitet.

Agendan för gruppens möten tar avstamp i trender inom upphandling och tillämpning av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) samt praxis och händelser i omvärlden som påverkar.

Vid varje möte är en av våra nätverkspartners som är en advokatbyrå inbjuden för att diskutera och öka vår kunskap kring aktuella och viktiga upphandlingsjuridiska frågor. Vi gästas därför regelbundet av Advokatbyrån Cederquist, Advokatfirman Delphi, Setterwalls Advokatbyrå och Cirio Advokatbyrå samt Advokatbyrån DLA Piper.

Upphandlingskommittén arbetar aktivt för att hålla en levande dialog med upphandlande myndigheter runt om i landet. Det gör vi genom så kallade regionbesök. Mer om dessa under Regionbesök.

I Upphandlingskommitténs uppdrag har det även sedan 1998 ingått att tillsammans med LfU (Ledningsnätverket för regionernas Upphandling) och Nätverket för Materialkonsulenterna planera Upphandlingskonferensen. Detta samarbete har unikt och skapat en uppskattad mötesplats för upphandlare, leverantörer och andra berörda parter, där dialog och kunskapsutbyte kan ske på ett informellt sätt. Konferensens två dagar har varit fyllda av föreläsningar, workshops och seminarier – en kombination som möjliggjort kompetensutveckling inom upphandling av medicinteknik, inspiration till att prova nya tillvägagångssätt och ett utökat kontaktnät.

Konferensen har genomförts var 18:e månad sedan 1998 men under år 2020 ställdes den in med anledning av pandemin. Dock genomfördes Upphandlingskonferensen som en digital halvdag både 2021 och 2022. Swedish Medtech ser fram emot nästa Upphandlindlingskonferens – oavsett hur och när den kommer att genomföras.

Ordförande

Gruppens storlek och höga aktivitetsnivå har gjort att Upphandlingskommittén har både en ordförande; Gunnar Persson, ResMed Sweden AB and Health AB samt en vice ordförande; Alexandra Kitchatova Goodliffe, Boston Scientific Nordic AB