Nytt förenklat nationellt upphandlingsregelverk

Publicerat 29 November 2021

Den 17 november sa riksdagen ja till ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar. Det nya regelverket gäller upphandlingar som har ett värde som understiger EU:s tröskelvärde, det vill säga på det icke-direktivstyrda området. Reglerna börjar gälla den 1 februari 2022. 

Några av nyheterna är:

•    Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande tas bort. Det blir istället upp till upphandlande myndighet att bestämma, inom vissa begränsningar, hur en upphandling ska genomföras. Bland annat ska upphandlingsprinciperna fortfarande följas och kravet på annonsering kvarstår.

•    Dialog ska få föras med leverantörer under pågående upphandling. Den åsyftade dialogen omfattar den kontakt som myndigheter idag redan har med leverantörer vid frågor och svar samt rättelse av anbud m.m. Syftet med bestämmelsen är att förtydliga att möjligheten till löpande dialog finns och uppmuntra att dialog förs för att undvika onödiga missförstånd under en upphandling.

•    Direktupphandlingsbeloppet höjs till 700 000 kronor och anges som ett nominellt värde direkt i lagtexten.

•    Direktupphandling får, under vissa förutsättningar, användas i samband med att en upphandling överprövas eller ett avtals giltighet överprövas.

Swedish Medtech välkomnar ett förenklat nationellt regelverk för offentlig upphandling. Däremot skapar förenklingen av att upphandlingsförfarandena tas bort, krav på ökad tydlighet i upphandlingsdokumenten om hur upphandlingen kommer att genomföras. Det återstår med andra ord att se om förenklingen kommer att göra det enklare för upphandlande myndighet och leverantör.

Vidare är vi positiva till att löpande dialog ordagrant lyfts fram som en viktig del av offentlig upphandling, även om möjligheten till dialog inte förändras i förhållande till nuvarande regler. Swedish Medtech förespråkar alltid dialog i upphandlingens alla faser – förberedelse-, upphandlings- och uppföljningsfasen. För att upphandling ska leda till 
Den Goda Affären, är ömsesidig dialog grundläggande.

För frågor kontakta Louise Reuterhagen, sakkunnig upphandling och samhällsekonomi, Swedish Medtech, louise.reuterhagen (at) swedishmedtech.se

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies