Precisionsmedicin är skräddarsydd prevention, diagnostik, behandling och uppföljning som baseras på individens unika behov och förutsättningar. Behoven och förutsättningarna ska utvärderas vid beslut som rör patienten. På så sätt säkerställer hälso- och sjukvården rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt.

För att ha tillgång till ett bra och korrekt underlag för att fatta behandlingsbeslut krävs att diagnostiken är tydligt integrerad i vården och att de resultat som diagnostiken genererar finns tillgängliga och faktiskt används i samband med beslutet. Det krävs därför satsningar på att skapa en jämlik tillgång till diagnostik i betydligt större utsträckning än idag.

En mer integrerad diagnostik, som inkluderar även patientens egna data, kan ge oss möjlighet att ännu bättre nyttja informationen i klinisk vardag för att diagnosticera sjukdomar i tidigt stadium, i vissa fall redan innan symtom uppstår - och att begränsa, senarelägga eller reversera progress av sjukdom.

Arbetsgruppen för precisionsmedicin

Inom verksamheten för samverkansprogrammet för Hälsa och Life Science, en insats som löpte fram till sommaren 2022, producerades en rapport framtagen av en arbetsgrupp med fokus på precisionsmedicin. Swedish Medtech medverkade i arbetsgruppen och med framtagandet av rapporten.  

Det finns idag goda exempel på verksamheter som kan utgöra en grund för precisionsmedicinen. Det handlar bland annat om AIDA, Analytic Imaging Diagnostics Arena samt GMS, Genomic Medicine Sweden.

Ladda ner

Rapport från arbetsgruppen: https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/regeringens-samverkansprogram/rapport-ag-pm-atmp_210420.pdf

Seminiariet Integrerad Diagnostik

I början av maj 2021 arrangerades seminariet Integrerad Diagnostik, om förutsättningar för framgångsrikt införande av precisionsmedicin.
 Här kan läsa mer om dagen samt ta del av en inspelning av seminariet >>