Economic Affairs

Mål och visioner

De allt större ekonomiska tryck som vården möter och ett allt ökande framtida vårdbehov medför att en reformering och utveckling av sjukvården får en allt högre prioritet. Samhällets begränsade resurser ställer allt högre krav på genomtänkta analyser och prioriteringar av investeringar och åtgärder, för att främja en god hälsa och vård på lika villkor. Dagens budgetstyrda sjukvård skapar inte alltid förutsättningar att investera i den forskning och ny teknik som krävs för en god hälso- och sjukvård. Kortsiktiga kalkyler utan samhällsekonomiskt perspektiv får ofta företräde. Sjukvårdens styrformer genomgår nu omfattande utveckling som bland annat innefattar förändringar i ersättningssystem samt försök att skapa nya ekonomiska styrmedel. Det är nödvändigt att vårdens olika aktörer tydliggör och belyser möjligheter att utveckla en effektiv sjukvård utifrån sin respektive utgångspunkt.

Economic Affairs - gruppen är en expertgrupp inom Swedish Medtech där vi samlar branschens experter inom hälsoekonomi, ersättningssystem samt sjukvårdspolitik och -organisation för att företräda den Svenska medicintekniska industrin i detta sammanhang.

Vi verkar för ett långsiktigt hållbart samarbete mellan den medicintekniska industrin och vården för en god hälso- och sjukvård på lika villkor. Vidare verkar vi för en öppenhet och en dialog mellan sjukvården och den medicintekniska industrin kring utveckling och introduktion av nya metoder och tekniker. Slutligen arbetar vi för att skapa en långsiktighet och helhetssyn i vårdens investeringsbeslut.

Vårt mål är att genom en god dialog och samverkan mellan vårdens beslutsfattare och den medicintekniska industrin skapa en helhetssyn på vården som främjar en högkvalitativ vård på lika villkor, där medicinteknik kan vara ett viktigt medel att förbättra samt effektivisera sjukvården.

Ordförande för gruppen är Anne-Lie Öberg, Medtronic

Gruppansvarig är Petrus Laestadius