HTA och evidens

Under drygt två år drevs ett projekt med målet att öka förståelsen för hur HTA-processer (Health Technology Assessment) fungerar i Sverige och belysa hur dessa processer berör eller inte berör olika aktörers arbete. En rad områden har belysts och lett till ökad kännedom om området inklusive de förändringsprocesser och initiativ som drivs av andra aktörer.

Projektet initierades av Swedish Medtech och har genomförts i samverkan med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Linköpings universitet, Landstingsnätverket för upphandling (LfU), Socialstyrelsen och Vinnova. Projektet startade 2015 och avslutas i sin nuvarande form i december 2017.

Den kanske viktigaste delen av projektet var att arbeta för att bygga upp och vidareutveckla en gemensam kunskapsbas om HTA med syfte att bla fungera som stöd till företag, vård och andra relevanta intressenter. I detta arbete ingick även att bidra till en mer resurseffektiv och transparent HTA-process som stimulerar klinisk forskning och förbättrar införandet av innovativa produkter och behandlingsmetoder i vård och omsorg.

Projektet har även arbetat med att synliggöra de möjligheter och utmaningar som en bredare användning av HTA för medicinteknik kan ha för vård och omsorg och företag, att skapa tydligare förståelse mellan upphandlande myndigheter och HTA-avdelningar samt att föra dialog kring hur och i vilken utsträckning beslutsunderlag når beslutsfattare. Projektet och dess ingående delar presenteras i rapporten Medicinteknik för framtiden – beslutsunderlag för införande av medicinteknik. 

Ladda ner rapporten "Medicinteknik för framtiden - beslutsunderlag för införandet av medicinteknik"

Rundabordssamtal Medicinteknik och evidens

Den 3 oktober 2017 samlades 18 aktörer med olika bakgrund, expertområden och uppdrag för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla och förbättra evidensbaserade beslutsunderlag för vård och omsorg. Samtalets syfte var att lyfta frågeställningar om rimliga och nödvändiga krav för beslutsunderlag vid införande av innovativ medicinteknik i svensk vård och omsorg. Samtalet ägde rum i Göteborg i samverkan med Sahlgrenska Science Park och finansierades av Vinnova.

Rapporten Medicinteknik och evidens - Vad krävs för att utveckla bättre beslutsunderlag för införande av innovativ medicinteknik i svensk vård och omsorg samlar intryck och slutsatser från samtalet. Inför samtalet sammanställdes en orienterande lägesbeskrivning som skulle ligga till grund för diskussioner kring evidens och som bland annat bygger på en översiktlig genomlysning av regelverk, riktlinjer och litteraturen på ämnet, erfarenheter från två olika projekt inom HTA samt diskussioner med grupper/medlemmar i Swedish Medtech och andra intressenter. Se rapporten Evidens och patientupplevelse – lägesbeskrivning inför Rundabordssamtal.

Ladda ner:
Rapport rundabordssamtal Medicinteknik och evidens, 3 oktober 2017
Evidens och patientupplevelse, lägesbeskrivning inför rundabordssamtal 3 oktober 2017