Infektionsprevention

Mål med gruppens arbete

Infektionspreventions-gruppens huvudsakliga målsättning är att öka medvetenheten kring problemen med vårdrelaterade infektioner och konsekvenserna av att inte satsa tillräckligt på rätt utrustning, utbildning till vårdpersonal samt forskning inom området.

Infektionsprevention, med patienten i fokus- ett informationsmaterial

Till  de vanligaste vårdskadorna hör infektioner, så som postoperativa sårinfektioner och urinvägsinfektioner. Det finns redan idag ett flertal medicintekniska lösningar som, rätt använda, bidrar till att minska risken för att vårdrelaterade infektioner uppstår. Det kan röra sig om operationstekniska lösningar och rutiner så som handhygien, rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniskt gods samt  infektionsreducerande ytbeläggningar på instrument och produkter. Men lika viktigt är att man skapar rena operationssalar genom effektiva lösningar för dekontaminering  av dessa utrymmen samt försäkrar sig om att man har god ventilation och renluftstillförsel. Genom att implementera  innovativa medicintekniska lösningar och hygienrutiner kan användningen av antibiotika väsentligt minskas i vården samtidigt som kostnaderna reduceras och liv sparas.

Idag står världen inför hotet om en växande antibiotikaresistens. Spridningen av multiresistenta bakterier ökar.  Vi vill här tydliggöra några exempel på medicintekniska lösningar och produkter som, rätt använda, kan bidra till att betydligt reducera risken för att resistenta bakterier så som MRSA och andra vårdrelaterade infektioner får fäste i vården. Genom att följa patienten före, under och efter en operation illustrerar vi kopplingen mellan medicinteknik och infektionsprevention.

Här kan ni ladda ner informationsmaterialet

Bättre hygienrutiner i vården

Gruppen har bland annat undersökt den faktiska förbrukningen av handdesinfektionsmedel och relaterat den till det ”bör-värde” som Smittskyddsinstitutet tagit fram. De har även tittat på hur åldersstrukturen ser ut för den utrustning som används inom vården för att rengöra och avdöda bakterier på instrument, handfat och övrigt cirkulationsgods som används av patienterna.

Här kan ni ladda ner broschyren.

Ordförande för gruppen är Karin Hasselström, BD
Gruppansvarig är Malin Hollmark

 Rapport från seminariedag om infektionsprevention före, under och efter en operation, 
5 november 2019

Mer än 120 gäster från vård och företag kom den 5 november till seminariedagen som var ett samarbete mellan Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen, Swedish Medtech och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Syftet: att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaresistens.

Ladda ner och läs Malin Hollmarks rapport från dagen:

Framsida rapport_liten bild


Filmer från symposium om postoperativa sårinfektioner i samverkan med Sahlgrenska

Den 21 september 2018 arrangerade Swedish Medtech och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett symposium om hur vi ska stoppa postoperativa sårinfektion.

För er som inte hade möjlighet att delta finns nu filmerna upplagda här >>