Om Swedish Medtech

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och har idag drygt 200 medlemsföretag.

Den medicintekniska branschen är mycket heterogen och detta återspeglar sig i den stora variation av produkter som våra medlemsföretag har. Här finns produkter inom röntgen, ortopediska implantat, stentar, minimalinvasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för funktionshindrade samt förbrukningsartiklar. En del av våra medlemsföretag har egen tillverkning andra är distributörer.

Våra ledord_tre bollar


Vision och mål

Vår vision är att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag, vilka med värdeskapande innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Vi har tre uppsatta mål som vi arbetar mot.

  1. Swedish Medtech ska tydliggöra medicinteknikens kritiska roll som förutsättning för en värdeskapande och patientsäker vård och omsorg.
  2. Swedish Medtech ska stärka de medicintekniska företagens förutsättningar att utveckla och implementera innovativa lösningar i Sverige i samarbete med vård, akademi och patienter.
  3. Swedish Medtech ska säkerställa väl fungerande partnerskap mellan branschen och hälso- och sjukvården för att realisera en hållbar vård och omsorg för framtiden.


Innovation och finansiering

Swedish Medtech arbetar för att lyfta fram ett samhällsekonomiskt perspektiv på medicinteknik. Målet är att komma bort från föreställningen om att innovativ medicinteknik är en kostnad för samhället, utan en del av lösningen till hur vi skapar en effektivare vård och omsorg. Istället för att fokusera på lägsta pris i en upphandling vill vi att man tittar på lägsta totalkostnad. Vi vill också visa hur viktigt det är att innovativ teknik introduceras på ett ändamålsenligt sätt i vården. För att skapa förståelse och hitta gemensamma redskap för dessa frågor samverkar vi med flera organisationer, bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, LfU, Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Samverkan vård och industri

Sverige har en spännande historia inom det medicintekniska området med många välkända innovationer.
Framgångsreceptet har byggt på samverkan mellan vård, industri och akademi. Vi arbetar aktivt med att återupprätta och förstärka denna viktiga koppling.

Upphandling 

För att både dagens och morgondagens patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg är det viktigt att upphandlingsprocessen fungerar väl och att det finns verktyg för regionerna att upphandla den senaste teknologin. Swedish Medtech arbetar för att tillsammans med upphandlarna förbättra upphandlingsprocessen och skapa verktyg för att få in innovationer i vården. 


Regelverk och miljöfrågor

För att den medicintekniska industrin ska ges möjlighet att både utveckla och sätta nya produkter på marknaden är det centralt att vi har ett harmoniserat regelverk. Swedish Medtech arbetar aktivt för att beslutsfattare har en god förståelse för branschen i arbetet med lagstiftningen, både i Sverige och på EU-nivå. Det primära är att medicinteknik ska vara säkert att använda och skapa trygghet i vården. Swedish Medtech har även ett väl utvecklat miljöarbete, där vi tillsammans identifierar, övervakar och utvärderar ny och existerande lagstiftning. Viktigt är dock att patientens säkerhet alltid måste ges företräde.


Verksamhet


Läs mer om Swedish Medtechs fokusgrupper och sektorsgrupper

Ladda ner Swedish Medtechs verksamhetsberättelse 2021 >>