Remissvar

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, 2022-08-19

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), 2022-06-03

Remissvar gällande It-driftsutredningens slutbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift” (SOU 2021:97), 2022-03-21

Remissvar avseende Ds 2021:31 – En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, 2022-01-31

2021

Remissvar avseende SOU 2021:19 – En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, 2021-08-20

Remissvar gällande betänkande SOU 2021:4, Informationsöverföring inom vård och omsorg, 2021-05-27

Remissvar Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1), 2021-05-06

Remissvar gällande utkast till lagrådsremiss Fi2020/05179, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, 2021-03-25

Remissvar gällande Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS), 2021-03-16

2020

Remissvar gällande life science-strategi för Stockholmsregionen, 2020-12-18

Remissvar gällande Forsknings- och utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, 2020-12-18

Remissvar rörande Rumäniens förlängda restriktioner för medicinsk skyddsutrustning, 2020-11-27

Remissvar gällande betänkande SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, 2020-11-09

Remissvar gällande betänkande SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, 2020-08-31

Remissvar gällande betänkande SOU 2020:14, Framtidens teknik i omsorgens tjänst, 2020-08-14

Remissvar gällande betänkande SOU 2020:23, Hälso- och sjukvård inom det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning, 2020-08-10

Remissvar gällande betänkande Ds2019:32, Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik –del 2, 2020-04-14

Remissvar rörande restriktioner av medicinsk skyddsutrustning, Dnr 2020/00441-3, Kommerskollegium, 2020-03-13

2019

Remissvar på Läkemedelsverkets kompletterande redovisning av uppdrag avseende avgiftsförändringar till följd av EU-förordningarna för medicinteknik, Dnr S2018/06058/FS , 2019-12-18

Bilaga 1 till Remissvar Dnr S2018/06058/FS

Betänkande SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval -Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet, Dnr S2019/04058/FS, 2019-12-18

Inspel till forsknings- och innovationspropositionen, 2019-10-25

Betänkande SOU 2019:21 Effektivt Investeringsfrämjande för hela Sverige, 2019-09-30

Slutbetänkande SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel och förbrukningsartiklar, 2019-05-10

Betänkande SOU 2018:36 Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser, 2019-02-08

Remissvar för betänkande SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt- förslag till enklare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, 2019-02-01

2018

Remissvar för betänkande SOU 2018:39 God och nära vård – En primärvårdsreform (dnr S2018/03436/FS), 2018-11-12

Remissvar för EU förslaget om health technology assessment och ändring av direktiv Directive 2011/24/EU, 2018-03-12

Betänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt, 2018-02-20

Swedish Medtechs remissvar avseende betänkande SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter, 2018-01-17

2017

Remissvar gällande Betänkande SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, 2017-11-02

Swedish Medtechs remissvar på Hjälpmedelsutredningen SOU 2017_43, 2017-10-24

Remissvar Swedish Medtech Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017_48), 2017-10-20

Betänkande SOU 2017:40 För dig och för alla – Delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker, 2017-10-02

Remissvar från Swedish Medtech avseende departementspromemorian ”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling” (Ds 2017:31), 2017-09-29

Swedish Medtechs remissvar avseende betänkande SOU 2017:53 God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (dnr S2017/03549/FS), 2017-09-29

Tidigare år

Överprövningsutredningens betänkande (SOU 2015 12), 2015-06-15

Swedish Medtechs och Swedish Labtechs yttrande TLVs slutrapport, 2013-09-27

Upphandlingsutredningen 2010 – slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

Swedish Medtechs remissar rörande "Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009", 2012-11-15

Swedish Medtechs remissvar rörande SOU 2011:77 ”Fritt val av hjälpmedel"

Remissvar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket(dnr 1110/2011) ”Förslag till ny föreskrift och allmänna råd som ska ersätta tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:3) om ansökan och beslut om förbrukningsartiklar”, 2011-05-30

Remissvar Ds 2009:30 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, 2009-10-05

Swedish Medtechs remissvar diabetesriktlinjer, 2009-08-21

Yttrande över förslag till revidering av WEEE-direktivet, 2002/96/EG

Yttrande över förskag till ändringar i RoHS-direktivet, 2002/95/EG

Remissyttrande - Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter, DS 2008:52

Swedish Medtechs kommentarer till personnummer och samordningsnummer SOU 2008:60

Remissyttrande Patientdata och läkemedel mm 2008-01-07

Remissvar av Patientdatalag

Remissyttrande avseende delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2004

Remissvar av Högspecialiserad sjukvård

LSS- och hjälpmedelsutredningen